Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

С проекта на Наредба се предвиждат промени в Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи предвид извършените структурни промени в МВР със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.), като същата се привежда в съответствие със ЗМВР и актуалната структура на министерството. В тази връзка се предвижда да се прецизират разпоредбите относно наименованията на структурите и техните звена, настъпили вследствие на създадените Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (чл. 39, ал. 5 от ЗМВР) и сектори „Специални тактически действия“ (чл. 44 от ЗМВР), както и разпоредбите, свързани с определяне на униформеното и работното облекло съобразно спецификата на изпълняваните от тях дейности, като се променя съдържанието на приложения № 1 и 2 към Наредбата (елементите на видовете униформено и работно облекло, пагоните и емблемите за облеклото и останалите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР).


Дата на откриване: 7.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 юли 2021 г. 14:10:01 ч.
zlatig

Допълнение

Предлагам изменение на чл.8, ал.4 от наредбата като същата бъде изменена така

(4). Униформеното облекло се предоставя през календарната година за която е заявено и на цената на която е заявено и при условията и по реда на наредбата по чл.181, ал. 5 във връзка с ал.2 от ЗМВР.

 

Мотиви: По този начин ще се премахне дискриминационния момент спрамо служителите който изпълняват задълженията си в униформено облеко. Същите за разлика от тези, който не изпълняват задълженията си в униформено облекло и получават сумата за облекло в календарната година за която е предназначено, могат до получат униформеното си облекло 4-5 и повече години след като е заявено и то на цени актуални за годината през която се получава. Тези суми са с 30-40% по високи от момента на заявяване и директно нарушават правата на служителите изпъляващи задълженията си в униформено облекло.

 

Да се създаде ал.5

(5) При непредоставяне на униформено облекло, заявено от служителя като вещево доволствие през съответната календарна година по вина на работодателя, на служителя се изплаща левовата равностойност на непредоставеното вещево доволствие до 28-ми февруари на годината следваща тази, през която е следвало да му се предостави.

 

Мотив: Не са редки случаите, при които служителите губат правото за получаване на вещево доволствие и левовата му равностойност поради изтичане на прериод от повече от 3 години  и погасяването по давност на задължението на работодателя.

В същото време като мотив за изменение е записано, че се очаква поддържане на външен вид на служителите, изпълняващи служебните си задълженияв униформено облекло, съобразен с нормативните изисквания, но униформено облекло не се предостява съгласно заявените от служителите потребности.

 

Ал.5 и 6 да станат ал.6 и ал.7