Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество

С проекта на Наредба се предвижда да се прецизира разпоредбата на чл. 1 от Наредба № 8121з-1175/2015 г. от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители предвид, че § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМВР (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) е изчерпал своето действие, тъй като с влизането в сила от 01.02.2017 г. на § 69 и § 70 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗМВР (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.) служебните правоотношения на служителите, за които се е прилагал този параграф са преобразувани в служебни правоотношения по Закона за държавния служител и трудови правоотношения. Със ЗИДЗМВР (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.) в чл. 142 на ЗМВР е създадена ал. 3, според която със статут по ал. 1, т. 1 са и държавните служители от изчерпателно изброените структури и звена на МВР, които осъществяват конкретно посочени дейности, свързани с дейностите на полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението. В този смисъл с проекта на Наредба се предвижда в обхвата на Наредба № 8121з-1175/2015 г. да бъдат включени и служителите по чл. 142, ал. 3 от ЗМВР. Предвижда се също създаване на разпоредба за равнопоставеност между наследниците на държавен служител, изпълняващ служебните си задължения в униформено облекло и наследниците на държавен служител, неносещ униформено облекло, чиито служебни правоотношения са прекратени на основание чл. 226, ал. 1, т. 12 от ЗМВР.


Дата на откриване: 7.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 юли 2021 г. 14:19:08 ч.
zlatig

Допълнение

Да се създаде чл.29 със  следния текст

чл.29 На държавните служители изпълняващи задълженията си в униформено облекло, на който то не е осигурено през календарната година, за която е заявено се изплаща левовата равностойност на облеклото не предоставено на служителя по вина на работодателя.

 

Служителя следва да е облечен така, че да отговаря на нормативните изисквания, заявява необходимото му вещево доволствие близо година по - рано и непредостовянето не е по-негова вина. За да няма дискриминационно положение спрамо другите служители не носещи униформено облекло, следва ако вещевото доволствие не е осигурено по вина на роботодателя то да бъде изплатено.