Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА

Целта на представения проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 04.04.2018 г. е да се актуализира и допълни настоящият действащ нормативен акт, регламентиращ осигуряването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение.

Необходимостта от разработването на проекта се обуславя от няколко аспекта:

От една страна, в проекта са отразени изменения и допълнения, в изпълнение на положителна резолюция на министъра на отбраната по Доклад от Главния инспектор на Министерството на отбраната, рег. № 21-15-32/13.07.2020г., съдържащ предложение, относно извършване на нова актуализация на Наредба № Н-9/04.04.2018 г., в частта, регламентираща осигуряването на специално и работно облекло на работещите с гориво-смазочни материали и токсични химически вещества.

От друга страна, в проекта са отразени и изискванията, налагащи се от настъпилите промени в националното законодателство, в съответствие с приетите изменения и допълнения на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн. ДВ бр. 23/19.03.2021 г., в сила от 1.09.2021 г., в частта относно промяна статута на Съвместното командване на силите и формирането на Командване за логистична поддръжка, както и с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ), обн. ДВ,  бр. 109, от 22.12.2020 г., в частта, регламентираща осигуряването с униформено облекло, снаряжение и друго вещево имущество на резервистите, изпълняващи срочна служба в доброволния резерв по чл. 59 от ЗРВСРБ.

Оптимизирани са реда и условията за осигуряването с униформено облекло в случаите при първоначално и при повторно назначаване на военна служба, в това число и на лицата, възстановени на военна служба, въз основа на влязло в сила съдебно решение и на випускниците курсанти при първоначалното им назначаване на офицерска длъжност във въоръжените сили.

Прецизиран е реда за осигуряване с вещево имущество на военнослужещите от декларираните военни формирования при тяхното активиране за участие в мисии и операции.

При изготвянето на проекта са отразени и други конкретни мотивирани предложения, касаещи вещевото осигуряване на военнослужещите и цивилните служители, постъпили от командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и ръководители на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

С приемането на проекта за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2018 г. ще се оптимизира осигуряването на военнослужещите и цивилните служители с униформено, специално и работно облекло, снаряжение и друго вещево имущество и ще се актуализира вътрешно-нормативната база, регламентираща тези въпроси, в съответствие с националното законодателство и другите релевантни актове на министъра на отбраната.

 


Дата на откриване: 8.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари