Обществени консултации

Проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга

Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга.
Проектът е приет с Решение № 233/01.07.2021 г. на КРС във връзка с разпоредбата на § 353, aл. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС, обн. ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.).
КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 8.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 9.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 юли 2021 г. 13:06:05 ч.
Aziti

С компенсации на нула

700 vs. 777 "гърла" - разликата в дългосрочните инвестициите за предоставяне на 700 vs. 777 услуги МОЖЕ  да бъде И малка, но С компенсациите за 77те "допълнителни", предлагащият МОЖЕ краткосрочно да излезете на НУЛА.

Как ще се спре ненужното или дублиращо се предлагане на услуги, само и само за да се получат компенсацииТЕ?

11 юли 2021 г. 13:06:28 ч.
Aziti

Извор

Възвръщаемостта на вложения капитал се определя 4 като съотношение между размера на печалбата преди лихви и данъци и разликата между общата сума на активите и текущите (краткосрочните) задължения.

 

По кой учебник се смята ТОВА?!

11 юли 2021 г. 13:30:31 ч.
Aziti

Вложен капитал и Справедливост

Показателят ROI служи за СРАВНЯВАНЕ на степента на рентабилност между отделни инвестиции. Кои две или повече инвестиции се сравняват тук?!

 

ROI или ROE, EBIT или NOPAT  - Как решавате коя стойност да предпочитете?!

 

При изчисляване на компенсацията има ли значение с какви пари се финансира инвестицията с несправедлива тежест, тежест по принуда, желана тежест по принуда, ....?   

05 август 2021 г. 19:54:53 ч.
ilia0000

За справедливо определяне на РНП

Конкретното определяне на разумната норма на печалба (РНП), която не трябва да надвишава възвращаемостта на вложения капитал (ВВК), е свързано с предпоставки за субективизъм. Ако възвращаемостта е например 10 %, колко да е РНП – 1%, 5% или 10%? Затова е логично и обективно да се определи предварително ясен и определен размер на РНП, примерно 50% от ВВК. По този начин, в случай че има две или повече предприятия, които предоставят отделни части от универсалната услуга, те ще се третират при еднакви условия. Ако едното предприятие има ВВК 10%, неговата РНП ще е 5%, ако второто предприятие има ВВК 20%, неговата РНП ще е 10%, ако третото предприятие има ВВК 15%, неговата РНП ще е 7,5%. По този начин ще се постигне максимална справедливост към тези предприятия.