Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн., ДВ, бр. 50 от 2015 г.)

Основната цел на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица е осигуряване на централизиран електронен достъп до данни за вещите лица.

Очакваният резултат от въвеждането на Информационната система „Единен регистър на вещите лица“ е да бъде усъвършенстван моделът на експертизите, като се създаде ефективна възможност за бърз и лесен избор на вещи лица с подходяща специалност, които да изготвят необходимите експертизи.


Дата на откриване: 9.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 юли 2021 г. 12:29:05 ч.
Aziti

За адвокатите в листата

Моля "вещите" адвокати да дават информация, коя година са кандидатствали право, за да се знае "коя" история и кои поризведения са изучили или дори назъбрили за изпита.  По желания като ВИЗИТКА могат да споделят и от кои други години са прелиствали учебници по история и какво "разминаванe" например в интерпретацията на факти и данни са открили.

10 юли 2021 г. 13:05:12 ч.
rado21

В чл. 22, ал. 2 на Наредба 2 думата "министерството" да се замени с думите "вещото лице".

Предлагам допълнение на $2 от проекта, а именно: В чл. 22, ал. 2 думата "министерството" да се замени с думите "вещото лице"!

Мотив: Макар и "де юре" да не противоречи на действащия НПК, "де факто" текстът дава възможност на МВР да присвоява присъдените от съответен съдебен състав допълнителни възнаграждения за защита на експертизите на вещите лица служители на МВР.  

08 август 2021 г. 20:23:00 ч.
poptolev-tn

Някои моменти относно НИД на Наредба 2 ...

1. Според мен сегашните списъци с вещи лица са неактуални и в тях са вписани вероятно и много лица, които отдавна са починали. Освен това, някои вещи лица са регистрирани много отдавна и вида на експертизата не отговаря на актуалния класификатор в Приложение № 1 към наредбатаВ тази връзка предлагам: Регистрираните до момента вещи лица да подадат заявление образец с актуални данни необходими за вписване в единния регистър и да се извърши еднократна пререгистрация. Пререгистрацията приоритетно да се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис (ПИН код издаден от НАП или друг електронен идентификатор) и по изключение и с подаване да документи на ръка в съответния съд.2. Не е ясно как на практика, ще се изпълни изискването посочено в чл. 38, ал. 4, т. 5 за попълване на „допълнителна информация за вещото лице, включително за дейността на вещото лице по изготвяне на експертни заключения“. Според мен трябва да се уточни кой, кога и как ще я въвежда тази информация и какво точно ще съдържа тя. Може да се обмисли вариант, да се записват всички заключения по съдебни дела изготвени и приети от съответното вещо лице, като дори се изготви и класификатор по вида материя. Това може да стане от самото вещо лице с квалифицилан електронен подпис по електронен път и да се изисктва потвърждение от съответния съдия или секретар на състава. В тази връзка виси въпроса, как ще се уреди тази информация, когато вещото лице работи като такова в няколко съдилища. Аз например съм вещо лице в СГС, СРС и АССГ.4. Да се даде право на вещото лице по електронен път с квалифициран електронен подпис да подава данни за актуализиране на информацията в неговото досие, като се представят сканирани съответните документи. В случай, че са необходими да се предоставят документи в оригинал, да се установи наример едноседмичен срок за предоставяне, като вещото лице да се яви в съответния съд да представи входящия номер на подаденото искане за актуализиране на информацията и съответните документи. Длъжностното лице от съда има ангажимент да провери съответствието на сканираните документи с представените оригинали.5. Не мога да разбера смисъла на чл. 39, ал. 2 от проекта, където е записано, че „Публичните потребители на Информационната система „Единен регистър на вещите лица“ имат достъп до публичната част от данните за вещите лица и до образците от документи, които се използват за кандидатстване, или за промени във вписаните обстоятелства.“. В голяма част от тези документи се използват лични данни и аз просто не виждам как ще стане това, тази инфорация да се предоставя на неизвестни лица неконтролируемо. Не ми стана ясно, защо въобще тази информация трябва да е достъпна на публичните потребители, а не само на съдиите, които трябва да избират вещи лица. Предлагам този текст да се прецизира. За един съд като СГС аз просто не мога да си представя колко време ще отнеме да се сканират всичките предоставени документи и да се качат по съответните досиета. В тази връзка съм уверен, че трябва списъците да се прецизират съгласно предложеното от мен в т. 1 на този коментар. И ако някой държи непременно някой да има достъп до тези документи, то евентуално ако се приеме варианта за пререгистрация, вещото лице да ги приложати като сканирани документи по електронен път.Има и много други неща, които трябва да се променят в Наредбата, но вероятно ще чакаме следващата инициатива.Тошко Поптолев

веко лице в СГС, СРС и АССГ 

08 август 2021 г. 20:49:09 ч.
poptolev-tn

Корекция на предходния коментар!

т. 5 от предходния ми коментар отпада, защото съм се объркал при четенето на текста на чл. 39, ал. 2 от проекта.

Моля за извинения.

Тошко Поптолев