Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование е съобразен с приетата от Народното събрание Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 година и неговата основна цел е насочена към повишаване качеството и ефективността на висшето образование.

Законопроектът предлага основно две групи изменения и допълнения, свързани, първо, с осъществяването на съвместно обучение на студенти от две или повече български висши училища и, второ, с подготовката на докторанти в изпълнение на финансирани научноизследователски проекти. Останалите изменения и допълнения имат за цел преодоляването на идентифицирани във времето проблеми при прилагането на законови норми и внасяне на яснота по отношение на норми, които понастоящем позволяват различия при тълкуването.

Като резултат от прилагането на законопроекта се очаква висшите училища да разширят и ускорят взаимното си сътрудничество, като споделят общи ресурси и академичен капацитет за подготовката на кадри по специфични, но важни за икономиката и обществото мултидисциплинарни професии и области на знанието. Чрез подготовката на докторанти при изпълнението на научноизследователски проекти се очаква изграждането на по-подготвени за научна дейност млади изследователи, включително и във важни за икономиката и практиката области. С конкретизирането на определени разпоредби от Закона за развитието на академичния състав в Република България се очаква усъвършенстване на процедурите за академично израстване на научно-преподавателския състав във висшите училища и учените от научните организации


Дата на откриване: 12.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 юли 2021 г. 12:57:09 ч.
D.Kostova

Предложение

   Здравейте!

  Имам следното предложение по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование ...
 

Чл. 9, ал. 3, т. 16 от Закона за висшето образование да бъде допълнен, както следва: „приема Списък на приоритетните професионални направления и Списък на защитените специалности, както и критерии за определянето им.“

Мотиви: Настоящата нормативна уредба предвижда възможността да бъдат определени приоритетни професионални направления и защитени специалности, но не и ред, по който да бъдат определени критериите за това. Въвеждането на критерии ще доведе до прозрачност при вземането на решение за определянето на приоритетни професионални направления и защитени специалности. Не е ясно по какви критерии са приети определените към момента приоритетни професионални направления и защитени специалности в приложенията към ПМС № 64/2016 г., както и дали все още отговарят на същите условия или следва да отпаднат от съответните списъци.

 

                                                                                                                              

15 юли 2021 г. 15:44:43 ч.
bonevavera

Пет конкретни предложения към проекта

Колеги,

Намирам предложените промени в ЗВО и ЗРАС като навременни и полезни. Имам три добавки, които експертната комисия по проекта би могла да обсъди доколко са в съответствие с  мотивите и с духа на двата закона. 

1. Първото предложение се отнася до въвеждане на изискване за вписване на участието в научни журита към профилите на хабилитираните лица в НАЦИД. Вариант: Настоящият чл. 2а, ал. 5, т. 5, от. ЗРАС да се измени с текст изискващ, в електронните профили в регистъра на хабилитираните лица с наукометрични показатели към НАЦИД да се вписват и журитата, в които участва съответното лице - с данни за процедурата и линк към сайта на съответното висше училище или на научната организация. Настоящата т. 5 да стане т. 6. Тази добавка би увеличила прозрачността по отношение участието в научни журита и публичния контрол за спазването на изискването за участие в научни журита при наличие на резултати в съответната специалност и/или професионално направление.

2. Предлагам да се предвиди контролен механизъм за спазване на изискването, заложено в чл. 4, ал. 13, от ЗРАС "Публичният достъп на материалите се запазва най-малко 5 години след приключване на процедурата." На контрол да подлежи и пълнотата на съответните публикации на сайтовете. Имам наблюдения за непълни атрибути на въпросните публикации, както и за неспазването на някои срокове във връзка с тази задължителна процедура. 

3. Предлагам към задължителните документи за публикуване на сайта на висшето училище и научната организация да се включи и справката на всеки кандидат за изпълнение на наукометричните показатели. Всеки, който е участвал в научно жури, ще разбере мотивите на настоящото предложение, което (ако се реализира) би осигурило още по-голяма прозрачност в национален план на процесите, свързани с развитието на академичния състав. 

4. Към § 1. на Допълнителните разпоредби на ЗРАС да се създаде нова точка: 22. Тя да даде дефиниция на категорията автоплагиатство, спрямо което, по подобие на автоцитиранията в останалата част на нормативната рамка, да се поставят изрични рестрикции. Мотивът ми е, че след въвеждането на количествени показатели се появи у някои учени търсене на по-високи обеми и бройки на научни текстове, което увеличи и присъствието на едни и същи параграфи от статии и монографии от един автор в две и/или повечео заглавия, присъстващи в списъците с публикации. 

15 юли 2021 г. 15:56:41 ч.
bonevavera

Петото предложение

Петото ми предложение се отнася до изменението на чл. 21, новата алинея 9 от ЗВО. Би трябвало да премислим добре преди да предвидим автоматично прекратяване на доктурантура при приключване на проект. Ако докторантът е напреднал в разработката на дисертационния труд и в изпълнението на индивидуалния си план, не е резонно да се прекратява доктурантурата, което в нашата практика означава отчисляване без право на защита. В такъв случай законодателят би трябвало да предложи преминаване в свободна форма на обучение - при съгласие на докторанта, научното звено и научния ръководител. Подобен подход не натоварва обучаващата организация с допълнителни финансови разходи, а в отделни случаи би осигурил успешно защитен научен труд и евентуално кадрово попълване на науката. 

Желая успех на проекта и скорошно приемане от Парламента. 

проф. дин Вера Бонева, днк, УниБИТ

 

18 юли 2021 г. 11:33:58 ч.
Aziti

Студент-слушател

Моля да се въведе и дефинира термина "студент-слушател".

Кой, къде и кога може да се запише като студент-слушател в пристъствена или дистанционна форма и какви права има и няма като студент-слушател, например няма право да се явява на редовен изпит! Специално да се регламентира участието в практически студентски занимания.

Учениците също да имат право да се записват като "студент-слушатели" с цел например кариерно ориентиране или дори за обща култура!

Представители на професионалните организации също да бъдат "поканени" да слушата лекции като слушатели и да дават писмен "отчет" за наблюдения в дългосрочен план.

18 юли 2021 г. 11:56:43 ч.
Aziti

Лекции и крусове за възпитаници

Висшите училища да предлагат на бившите си възпитаници безплатни опреснителни лекции както и курсове за нови научни изменения, особено ако са в противорез с досега преподаваната доктрина!

18 юли 2021 г. 11:59:19 ч.
Aziti

Публични лекции и лекционни курсове

Държавните университе. както и признатите частни университети да имат портал с видео-лекции за публичен достъп с и без регистрация!

29 юли 2021 г. 12:36:54 ч.
MMI

Двойни афилиации в БАН и ВУЗ

В предложените промени за пореден път е подминат един деликатен въпрос за лицата, заемащи едновременно две конкурсни академични длъжности в Научни организации по смисъла на закона и ВУЗ. Тази група лица съвсем не са пренебрежимо малък процент и не е много ясно как това явление ще бъде ограничено и къде ще бъдат отчитани техните публикации, цитати и проектна/учебна активност! Проблемът е в пряка връзка и с акредитациите на програми за обучение на докторанти .. Двойните афилиации и участието в акредитационни процедури се заобикалят с просто указване, че лицето е на допълнителен трудов договор. Дали обаче винаги наукометричните данни като публикации, цитати и проектна дейност са само в документацията на една от двете научни институции!?! Същите показатели са основа и за определяне на един или друг ВУЗ за изследователски и пр. Неясно остава и отчитането на резултатите от проектното финансиране и общата трудова часова заетост на конкретната академична длъжност, което при серия програми е регламентирано.

Същите показатели са и в основата на разпределянето на Допълнителното финансово стимулиране на академичния състав вътре в научните организации и университетите. Уви практиката до този момент е за двойно отчитане и съответно финансово ДМС! Няма механизъм за прозрачно отчитане и засичане на подобен произвол и разхищение на обществени средства. Дори след приемане на промените в стратегията на БАН 2018-2030 без посочена афилиация на институцията такива средства да не се изплащат, проблемът ще остане, защото от страна на ВУЗ не би се спазваала, тъй като това не е техен проблем. И как тогава всички нормативни промени от последните години и политики на МОН биха ограничили двойното финансиране!?! Съществуват множество други форми за сътрудничество между университетските кадри и тези в научните организации, стига желание и интерес да съществува и без заемането на щатни длъжности, които освен всичко друго не възпрепятстват и кадровото осигуряване на институтите защото не запълват свободния щат. Без ограничаване на практиката да се заемат конкурсни длъжности на половинки, четвъртинки и пр. в повече от една академична институция този проблем няма да бъде преустановен!

01 август 2021 г. 15:57:51 ч.
valat

Изменение в ППЗРАС

Тъй като в мотивите на настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образовани е посочено, че "останалите изменения и допълнения имат за цел преодоляването на идентифицирани във времето проблеми при прилагането на законови норми и внасяне на яснота по отношение на норми, които понастоящем позволяват различия при тълкуването", предлагам следната промяна в чл. 4, ал. 3 на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България:

В чл. 4, ал. 3 думите "научни специалности" да отпаднат.

Тази промяна е продиктувана от факта, че термин "научни специалности" вече не се използва. Чл. 80, ал. 2 на Закона за висшето образование гласи: "Програмната акредитация включва оценяване на възможността висшите училища да провеждат обучение по професионални направления/специалности от регулираните професии и на докторски програми." В чл. 47, ал. 1 от същия закон също се използва терминът "докторски програми", а не "научни специалности".

 

11 август 2021 г. 16:17:12 ч.
НАОА

Становище на НАОА

От името на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ изразявам становище по гореописания проект, както следва:

 

I. НАОА подкрепя проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

 

II. НАОА има редакционна бележка по текста на пар. 18 от проекта, с който в § 61 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 17 от 2020 г.) се предлага след думите „програмна акредитация“ се добавя „и акредитация на докторски програми“, а думата „изтича“ се заменя с „изтичат“, а именно:

Думите „и акредитация на докторски програми“ да се добавят не след думите „програмна акредитация“, а след думите „регулираните професии“.

По този начин законовата разпоредба ще бъде по-прецизна и ясна.

 

III. Предложения за допълнения към текстовете на проекта:

 

1.      В. чл. 88 се създава нова „ал. 3“ със следното съдържание:

„При необходимост взема решение за разширяване на състава на дадена постоянна комисия с до двама члена за срок най-продължително до изтичането на мандата на основните й членове“.

2.      В чл. 88а се правят следните изменения и допълнения:

2.1.В ал. 1 след цифрата „9“ се добавя домата „основни“.

2.2.Създава нова ал. „1а“ със следното съдържание:

„По решение на Акредитационния съвет съставът на постоянните комисии може да бъде разширяван с до двама члена за срок най-продължително до изтичането на мандата на основните й членове. Допълнителните членове отговарят на изискванията за основните членове и имат същите права и задължения като тях за срока, за който са избрани и не могат да бъдат назначавани повече от два последователни пъти. Правилата за дейността на съответната постоянна комисия се прилагат еднакво когато тя действа в основния си и в  разширения си състав.“

2.3.              В. 2 след думата „избрани“ и преди думата „членове“ се добавя думата „основни“.

 

Предложението цели да осигури възможност на НАОА при необходимост да ангажира допълнително до двама души, които да се включват в работата на дадена постоянна комисия, за да осигурят по-бързото приклюване на процедурите за оценяване и акредитация на съответната комисия, което е особено важно с оглед на спазването на графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО.

 

3.                      Алтернативно на предложението по т. 2, в случай е същото не бъде прието, моля в чл. 88а, ал. 1 числото „9“ да бъде изменено на „11“.

 

4.  НАОА смята, че е необходимо да бъде формулиран текст в ПЗР относно уреждане на отношенията по повод на заварените докторските програми извън акредитираните професионални направления, тъй като към момента липсата на подобна разпоредба създава затруднения. Предлагаме подходът към тях да бъде аналогичен с този по другите докторски програми, а именно – те да подлежат на последваща акредитация по график на съответното професионално направление / специалност от регулираните професии, към което/ято ще бъдат насочени, като обучението по тях продължи до провеждането на съответната акредитационна процедура

 

                                                   Председател на НАОА

11 август 2021 г. 19:21:13 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/28961/