Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование

С Постановление № 137 на Министерския съвет от 2020 г. е приет Списък на професионални направления и защитени специалности, по които приетите за обучение в тях студенти през учебната 2020/2021 година се освобождават от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучение. Към момента не е идентифицирана необходимост от промяната в списъка, поради което с настоящия проект на акт се предлагат същите професионални направления и специалности, но се регламентира освобождаването от такси за обучение на всички студенти, приемани в тях.

Студенти от 8 професионални направления и 18 защитени специалности ще се обучават безплатно. Тези направления и специалности са с най-висок бъдещ недостиг от специалисти на пазара на труда.

Целият курс на обучение е безплатен за студентите, приети от учебната 2021/2022 г., в специалности от професионалните направления „Педагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“. 

Без такси ще се обучават студентите в специалности „Арменистика и кавказология“, „Африканистика, „Индология“, „Иранистика“, „Класическа филология“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Унгарска филология“, „Хебраистика“. В списъка попадат също „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“, „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“, „Топло- и ядрена енергетика“.  Безплатно ще е обучението и за студентите, приети в „Ядрена енергетика“, „Корабостроене и морска техника“, „Хидростроителство“, „Металургия“, „Технология на дървесината и мебелите“.

Мярката се прилага за втора година и ще обхване 8916 студенти в първи и втори курс в 18 държавни висши училища. За покриване на таксите за първия семестър на студентите, приети от учебната 2021/2022 г., ще бъдат необходими 1.6 млн. лева. Те ще са за сметка на разчетени разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. Средствата, необходими за 2022 г., ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните държавни висши училища.

Предложеният списък на приоритетните професионални направления и защитени специалности, по които студентите ще бъдат освобождавани от такси за обучение, е  съобразен с недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент, както и  с липсата на достатъчно кандидат-студенти  за обучение в обявените по държавния план-прием места. Целта е в краткосрочен период да се възобнови интересът на кандидат-студентите към тези специалности и  да се подготвят необходимите кадри. При промяна на пазарната конюнктура списъкът може да бъде променен.


Дата на откриване: 14.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юли 2021 г. 07:45:45 ч.
Aziti

Безплатно и Онлайн

Щом като студентите ще се обучават безплатно, моля лекциите да се предават безплатно онлайн И за ВСИЧКИ