Обществени консултации

проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили)-логистик“

С настоящата наредба се приема държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) - логистик“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 3, т. 2 от ЗПОО, проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е обсъден от Експертната комисия по „Обществена сигурност и безопасност“ на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с Протокол с рег. № 11/02.04.2021 г. ) и е приет от Управителния съвет на НАПОО с Протокол с рег. № 02/19.05.2021 г.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) - логистик“ се издава на основание чл. 95, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация. Определеният с настоящата наредба ДОС за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) - логистик“ регламентира: - изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация; - изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) - логистик“; - валидирането на професионални знания, умения и компетентности; - описанието на професията; - единиците резултати от ученето и конкретни резултати от учене към тях; - изискванията към материалната база, с която трябва да разполага обучаващата институция;

Държавният образователен стандарт, описан чрез подхода „единици резултати от учене“, ще осигури възможности за пренасяне, признаване и натрупване на индивидуални резултати от учене в сферата на професионалното образование и обучение, постигнати във формален, неформален и самостоятелен контекст.

С проекта на наредба не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското законодателство.

 

 


Дата на откриване: 14.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари