Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, приет с ПМС 309 от 2018 г.

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление на Министерския съвет № 309 от 14 декември 2018 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 86 от 2019 г., изм. бр. 101 от 27.11.2020 г.).

В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, с Постановление на Министерския съвет 309 от 14 декември 2018 г. е приет Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

В съответствие с доклада за резултатите от приключилия Стратегически преглед на отбраната, одобрен с Решение на Министерски съвет № 35/15.01.2021 г., заложен в Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2032 г. – приета с Решение на Народното събрание от 11.02.2021 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 2021 г.) и реализиран със Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) в сила от 01.09.2021 г. се налагат промени в изградената организационна структура на въоръжените сили.

С настоящия проект на Постановление за изменение и допълнение на Класификатора се предлагат промени по смисъла на чл. 24, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, основно свързани с осигуряване на необходимите длъжности за военнослужещи по длъжностни нива в обхвата на военните звания в изградената организационна структура на въоръжените сили.

Въвеждат се нови длъжности и се изменят длъжности, необходими за трансформирането на системата за ръководство, командване и управление, оптимизиране на системите за логистична поддръжка и комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, както и военнообразователната система.

Разкриват се нови специфични длъжности за използване, обслужване и осигуряване на новопридобито въоръжение и техника.

С проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Изменението и допълнението на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, следва да се изпълни в най-кратък срок с оглед своевременното комплектуване и повишаване на отбранителните способности на формированията и структурите от въоръжените сили на Република България, отчитайки предстоящите от 01.09.2021 г. изменения в структурата на въоръжените сили, произтичащи от измененията и допълненията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) и Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г.

 


Дата на откриване: 15.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.7.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 юли 2021 г. 19:52:03 ч.
implementation

предложение

Много добре знаете, че кодове като 6ххх и 9ххх трябва да се добавят и на други места, а не само за психолога и за духовия оркестър. Все пак това е някаква допълнителна квалификация, която хората са придобили. Министерството ще покаже загриженост в това време на некоплект на личен състав.