Обществени консултации

Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021 - 2030 година

Проектът на Стратегия има за цел да очертае насоките за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България до 2030 година. Проектът на Стратегия е в съзвучие с Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, приета с Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г. Проектът на Стратегия отразява международното схващане, че доброволчеството е свързано с основни ценности на Европейския съюз като гражданското участие и солидарността с нуждаещите се. Поставя се акцент върху обучението на доброволците и подготовката на доброволните формирования за реакция. Доброволческата дейност е изправена пред предизвикателството да укрепи капацитета си. Поставен е акцент и върху разпознаваемостта на доброволците, членуващи в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации - разграничаването на понятията „доброволец/доброволно формирование“ по Закона за защита при бедствия и общото понятие „доброволец/доброволно формирование“. Проектът на Стратегия е разработен на база на анализ на актуалното състояние на доброволните формирования в Република България, включващ функционален анализ, анализ на изпълнението на дейностите от Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България, реализирана в периода 2012 - 2020 година и SWOT анализ на сектора. Четирите стратегически цели са: утвърждаване, насърчаване и развитие на доброволните формирования като устойчива и надеждна съставна част на единната спасителна система, сътрудничество между местната власт, работодателите и националното сдружение на доброволците за развитие на дейността на доброволните формирования, повишаване обществената значимост и признание за всеотдайността на доброволните формирования в Република България и формиране на интерес в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към дейността на доброволните формирования и призванието да се помага при възникване на пожари, бедствия и други извънредни ситуации. Резултатите от приемането на проекта на Стратегия са свързани с очертаване на визията за развитие на доброволните формирования до 2030 година, което ще допринесе за последователност в действията на всички страни, ангажирани в процеса на утвърждаване, развитие и популяризиране на дейността на доброволните формирования и членуващите в тях доброволци, както и за повишаване интереса в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към тази дейност.


Дата на откриване: 15.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари