Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

 

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух има следните основни цели:

  • Предотвратяване на неспазването на определени изисквания от Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, чрез въвеждането на забрана за предоставяне на пазара, включително чрез продажба онлайн, на контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени и които се използват при сервиз и поддръжка на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, както и забрана за рекламата на флуорсъдържащи парникови газове без да са изпълнени конкретни изисквания;
  • Намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални документи на хартиен носител, както и привеждане в съответствие на ЗЧАВ с разпоредбите на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Закона за регистър БУЛСТАТ;
  • Изпълнение на Плана за действие за 2021г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС:
  • Осигуряване прилагането на определени национални разпоредби, изисквани от Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011. Мерките, осигуряващи прилагането на законодателството на Съюза за течни горива, бои, лакове, химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси, авторепаратурни продукти, продукти от обхвата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и Регламент (ЕС) № 517/2014, са заложени в ЗЧАВ и в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
  • Въвеждане на мерки за прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1435 относно задълженията на регистрантите да актуализират своите регистрации съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) в ЗЗВВХВС;
  • Осигуряване прилагането на Делегирано решение (ЕС) 2020/1071 на Комисията от 18 май 2020 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването от системата на ЕС за търговия с емисии на пристигащи полети от Швейцария чрез изменение на Закона за ограничаване изменението на климата;
  • Изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници за уеднаквяване на разпоредбите на ЗЕВИ с направените изменения на ЗЧАВ и Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.


Дата на откриване: 16.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 16.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 август 2021 г. 04:04:52 ч.
ЕнвиПроАдвайс ЕООД

Коментари по промените в ЗЗВВХВС

С предложените промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), следва да се осигури изпълнението на новия Регламент на ЕС за надзор на пазара (2019/1020) по отношение на пускането на пазара и предлагането на химикали.

В тази връзка предлагаме да се прецизират съответните разпоредби на чл. 28 и 35 от закона, с които да се предоставят правомощия на органите по надзор на пазара при установяване на несъответствия или нарушения от страна на икономическите оператори на задълженията за предприемане на коригиращи мерки по изтегляне, изземване и т.н., въведени в чл. 16 от Регламента.

Проекторазпоредбата на &21, т.5, в) по отношение на възстановяване на общите разходи за установени несъответствия и нарушения в обхвата на ЗЗВВХВС, следва да се уеднакви с аналогичната разпоредба в ЗЧАВ, предложена в &5, т.2.

ЕнвиПроАдвайс ЕООД