Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1161 от 5 септември 2017 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 75 от 2017 г.)

Необходимостта от изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1161 от 5 септември 2017 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи (МВР) е в резултат от промените в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 60 от 2020 г. С извършените промени в ЗМВР се създаде Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ), част от която са дирекция „Жандармерия“ (ДЖ) и зоналните жандармерийски управления (ЗЖУ). Преди създаването на ГДЖСОБТ, ДЖ и ЗЖУ са структурни звена в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). Дирекция „Жандармерия“ и ЗЖУ притежават компетентност по прилагане на Инструкция № 8121з- 1161/05.09.2017 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в МВР. Това налага изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт, съобразно настъпилите структурни промени в МВР.


Дата на откриване: 16.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари