Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария и на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроекта

 

С настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са предложени  законодателни промени, с които се цели прецизиране и усъвършенстване на правната уредба и са свързани със следното:

1. Изменение в чл. 145, ал.1, т. 6:

С направеното предложение в посочената разпоредба се предвижда след завършване на квалификационен курс с продължителност повече от три месеца или при стойност на разходите за курса за Министерството на отбраната, по-голяма от 5 минимални работни заплати, военнослужещите да бъдат длъжни да изпълняват военна служба в срок от две години. Мотивите за това са, че придобиването и повишаването на квалификацията на военнослужещите е свързано с модела за кариерно развитие. В повечето случаи военнослужещите се обучават за заемане на длъжност, изискваща определена длъжностна и/или допълнителна квалификация. Военнослужещият не може да заеме „съответна длъжност“, без да отговаря на изискванията за придобита по длъжностна характеристика квалификация. В допълнение следва да се посочи, че разходите за обучение включват не само стойността на курса, но и такива, които ведомството разходва като: пътни, квартирни, дневни пари, застраховка и др. Има курсове, за които таксата за участие се поема от друга организация, но разходите за пътни, дневни и квартирни пари се поемат от Министерство на отбраната, стойността на които надвишават многократно както разходите за курса, така и размера от 5 минимални работни заплати. В тази връзка, с цел защита на интересите на Министерството на отбраната, е необходимо с военнослужещите, изпратени на такива курсове, да се сключва допълнително споразумение.

Целите, които се поставят, чрез законовата промяна са:

- да се разшири приложното поле на разпоредбата с оглед разходите, които реално извършва Министерство на отбраната при изпращане на военнослужещия на курс, като се включат и другите разноски, а не само стойността на курса;

- да се защити интересът на Министерство на отбраната.

2. Изменение на разпоредбата на  чл. 202:

При прилагането на посочената разпоредба се установи, че липсва яснота относно естеството и вида на ползваните отпуски за изпълнение на граждански и обществени задължения от военнослужещите и дължимите им възнаграждения – когато военнослужещите са призовани в съд или в други органи като страна, свидетел или вещо лице, когато са кръводарители или участват в заседания като съдебни заседатели. По време на отпуските по чл. 202, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на военнослужещите се дължи възнаграждение по специалните закони, което се заплаща от бюджета на съдебната власт. За отпуска по чл. 202, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ /за кръводаряване/ законодателят не е предвидил в настоящия момент нарочна уредба за ред и начин на заплащане на възнаграждение на военнослужещия. Предвид гореизложеното, се предлага прецизиране на разпоредбата, като се предвижда, че по време на отпуск за кръводаряване военнослужещият получава възнаграждение по чл. 204 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, а по време на отпуските по чл. 202, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на военнослужещите се дължи възнаграждение по специалните закони, което се заплаща от бюджета на съдебната власт. Предложено е с изрична законова регламентация да се посочи, че всички отпуски по чл. 202 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се зачитат за служебен стаж на военнослужещите.

Целите, които се поставят, чрез законовата промяна са:

- да се създаде нарочна правна уредба на относно дължимите  възнаграждения на военнослужещите по време на ползване на отпуск по чл. 202 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

- да се гарантира запазване на статуса на военнослужещите по време на ползване на този отпуск и зачитането на времето на отпуска за служебен стаж.

3. Допълнение в разпоредбата на чл. 203, ал. 3:

Предложено е военнослужещите мъже, освен предвидените в посочената разпоредба отпуски по Кодекса на труда, да ползват и отпускът по чл. 167, ал. 1 от Кодекса на труда. С това допълнение те ще имат възможност да ползват част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на дете, когато майката на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете до 5-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето. Със съгласието на военнослужещите-мъже тези отпуски могат да се ползват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на детето, когато работи по трудово правоотношение.

Целта на посочената законова промяна е да се гарантира правото на ползване на отпуск по чл. 167, ал. 1 от Кодекса на труда от военнослужещите мъже в изрично предвидените в разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България случаи.

         Към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е приложена финансова обосновка съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите.

        

                                                                                    

                      

 


Дата на откриване: 19.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 август 2021 г. 14:28:02 ч.
valat

Синхронизиране на правната уредба

Тъй като мотивите на настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са законодателни промени, с които се цели прецизиране и усъвършенстване на правната уредба, предлагам следните промени:

1. В чл. 92, ал. 4 думите "научни специалности" да се заменят с "докторски програми".

2. В чл. 96, ал. 1 думите "научни специалности" да се заменят с "докторски програми".

Тези две промени са продиктувани от факта, че термин "научни специалности" вече не се използва. Чл. 80, ал. 2 на Закона за висшето образование гласи: "Програмната акредитация включва оценяване на възможността висшите училища да провеждат обучение по професионални направления/специалности от регулираните професии и на докторски програми." В чл. 47, ал. 1 от същия закон също се използва терминът "докторски програми", а не "научни специалности".

3. Чл. 95, ал. 3 да се измени по следния начин: "Учебните планове и квалификационните характеристики по специалностите от професионално направление "Военно дело" във военните академии и висшите военни училища се утвърждават от министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието и науката." 

С тази промяна текстът ще се синхронизира с Решението по чл. 93, ал. 1 и 2 от този закон във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за висшето образование.

04 август 2021 г. 18:37:44 ч.
valat

Уточняване на разпоредба

В момента в първата част на чл. 97а, ал. 1 се казва, че Академичните съвети утвърждават решенията на съветите на основните звена относно съставите на научни журита и избора на кандидати за заемане на академични длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор", а във втората част на алинеята се казва само, че началниците на военните академии въз основа на тези решения издават заповед за състава на научното жури, не се казва какво правят началниците на военните академии въз основа на тези решения, по отношение на избора на кандидатите.

Поради тази причина предлагам или в алинеята да бъде указано какво правят началниците на военните академии по отношение и на избора на кандидатите, или текстът "въз основа на които началниците на военните академии и висшите военни училища, съответно ръководителите на научни организации, издават заповед за състава на научното жури" да отпадне.

По този начин ще има по-голяма яснота в разпоредбата и ще се избегнат допълнителни тълкувания.

 

 

11 август 2021 г. 13:06:28 ч.
Antonia

неяснота

В чл. 202 има хипотези в т.1 и 3, в които не е предвидено плащане по посочения в доклада Закон за съдебната власт. Това са, случаите, в които военнослужещият е страна по делото или свидетел. Както и не става ясно по реда на кой от законите ще бъде платен допълнителен отпуск за явяването на заседание в съда на военнослужещ, в качеството му на вещо лице. Заплащане за вещо лице по Закона за съдебната власт има за изготвянето на експертиза и заплащане на командировъчни пари.

В посочените от мен хипотези неплатен ли ще бъде допълнителния отпуск, предвиден по чл.202, т.1 и 3?