Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра

 

Проектът е разработен във връзка с необходимостта да бъдат прецизирани изискванията към дейността на лицата, извършващи дейност като обменно бюро. С оглед защита на клиентите и преустановяване на некоректни практики, с проекта се предвижда намаляване на процента, с който обменният курс, определен от лицата, извършващи дейност като обменно бюро, може да се отклонява от курса за съответната валута за деня, за която Българската народна банка има котировка. Към настоящия момент курсът може да се отклонява до 20 % от курса на Българската народна банка, като с проекта се предвижда процентът да бъде намален на 5 %. По отношение на допустимото отклонение на курса за съответната валута се предлага лицата, извършващи дейност като обменно бюро, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в 7-дневен срок от влизането й в сила.
За да се осигури по-качествена услуга за клиентите, се завишават изискванията към обектите, в които се извършват сделки за обмяна на валута. Предвижда се обектите за обмяна на валута да се намират единствено в масивни сгради. Лицата, извършващи дейност като обменно бюро, следва да декларират пред Централното управление на Националната агенция за приходите, че вписаните обекти за обмяна на валута се намират в масивни или други сгради. За обектите, които не се намират в масивни сгради, лицата са длъжни да върнат издадените удостоверения. Подадените до влизане в сила на тази наредба заявления за вписване в публичния регистър запазват действието си, като в 14-дневен срок от влизане на наредбата в сила заявителят подава декларация, че обектът/обектите за обмяна на валута се намира/т в масивна сграда.


Дата на откриване: 10.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.7.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юли 2012 г. 20:00:59 ч.
Finland

Проблем с евро-монетите

Важно е да се спомене, че повечето обменни бюра, обменят евро-монети само по 1 и 2 евро, и то на курс 1.50лв./евро. Бих желал да обърна внимание на МФ и Министерски съвет, че банковите клонове пък, въобще не приемат евро на монети, което е изключително странно, при положение че 2 евро монета, са почти 4 лв. Знам че не могат да обменят монетите от всички валути, но в крайна сметка, лева е вързан към еврото, а еврото е валута в 17-държави. Считам че е крайно време, в България, да се обменя евро на монети, в банковите клонове, на нормален курс!