Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

В Държавен вестник бр. 21 от 2021 г. е обнародвано изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (ЗБЛД), с което е направена промяна в чл. 51 и са създадени нови алинеи, регламентиращи срокове за издаването на свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС) при обикновена, бърза и ускорена услуга, както и подмяна на чуждестранно СУМПС с българско при обикновена услуга в срок до 30 дни от приемането на заявлението, което може да се подава в звената „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) (в сила от 01.09.2021 г.). Посочените промени в ЗБЛД налагат съответни изменения в чл. 4 и чл. 12, ал. 3 от Наредба № І-157/2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Наредба № І-157/2002 г.) относно структурите и структурните звена, в които се подават заявления за подмяна на СУМПС и сроковете за издаване на СУМПС за постигане на съответствие със закона, предвид че СУМПС освен документ, който удостоверява правоспособността за управление на моторно превозно средство, представлява и документ за самоличност за българските граждани. В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, с цел премахване на излишна административна тежест при подаване на документи от страна на гражданите, са предвидени промени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № І-157/2002 г., тъй като заявления за подмяна на СУМПС се подават на гишетата за административно обслужване в звената БДС при РУ на ОДМВР/СДВР, а за лична карта и паспорт в отдели и сектори БДС при ОДМВР/СДВР. В случай, че заявител пожелае едновременно издаване на лична карта/паспорт и СУМПС, се стига до забавяне на административното обслужване на гражданите, тъй като същите се обслужват на различни гишета. В много областни дирекции звената и отделите/секторите БДС са в различни сгради. Поради това е наложително относимата нормативна уредба да бъде изменена, като се предвиди възможност заявления за подмяна на СУМПС на български граждани да се приемат както в звената БДС при РУ на ОДМВР/СДВР, така и в отдели/сектори БДС при ОДМВР/СДВР. По този начин ще се постигне организация на административното обслужване на принципа „едно гише“. Разпоредбата на чл. 161 от ЗДвП предвижда, че СУМПС, издадено в друга държава, е валидно на територията на Република България за категорията, за която е издадено, в изброените в този член случаи. Един от тези случаи се отнася за свидетелството, издадено от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария (161, т. 5 от ЗДвП). Разпоредбата на чл. 162, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) предвижда, че при изгубено или откраднато СУМПС по чл. 161, т. 5 от ЗДвП на лице, което е установило обичайното си пребиваване в Република България, се издава българско свидетелство въз основа на доказателства за придобитата правоспособност от компетентните органи на държавата, която е издала изгубеното или откраднатото свидетелство. С оттеглянето на Обединеното Кралство от Европейския съюз някои лица могат да се окажат в следната позицията: придобили са правоспособност за управление на МПС в Република България, подменили са българско СУМПС с чуждестранно такова от страни, които не са членки на ЕС, а в последствие установят обичайното си пребиваване в Република България, но декларират, че притежаваното от тях чуждестранното СУМПС е изгубено или откраднато. Те не могат да получат отново българско СУМПС. Действащата нормативна уредба не предвижда ред за издаването или подмяната на СУМПС на тези лица. В тази връзка са предвидени промени в чл. 17 от Наредба № І-157/2002 г., като се създава възможност за лица, които декларират изгубено или откраднато чуждестранно свидетелство за управление на МПС по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 2 от тази наредба и са придобили правоспособност за управление на МПС в Република България, да им бъде издавано СУМПС за категорията/категориите, придобити в Република България.


Дата на откриване: 19.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари