Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

С проекта на Наредба се предлага уредба, която да регламентира условия и ред за провеждане на атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии като синхронизиране с дигитализацията, осъществявана в системата на предучилищното и училищното образование.

Промяната цели осигуряване на условия за управление на качеството, регламентирано в чл. 271, ал. 1 на ЗПУО като непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата. Това осигуряване на качеството е в пряка връзка с работата на педагогическите специалисти, които са основните движещи сили и за повишаване на качеството на образованието.

Съгласно чл. 228, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а за директорите – и на управленската им компетентност.

Промяната, която се предлага ще доведе до облекчаване подготовката за атестиране – актуализиране на професионално портфолио в електронен формат, систематизиране на приложенията, доказващи образование, квалификация и професионален напредък на оценявания педагогически специалист, наличие на ефективна среда за работата на атестационната комисия, относно процеса на атестиране.

Измененията в Приложение № 2 и 5 към чл. чл. 42, ал. 2, както и Приложение № 20 към чл. 82, ал. 1, т. 1 целят синхронизиране на текстове с Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.


Дата на откриване: 26.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 юли 2021 г. 08:45:38 ч.
Aziti

Пъблични трудови досиета

Трудовите досиета, както и информацията за професионалното обучение, квалификация и преквалификация на учителите да бъдат публични. Да се публикуват и на страницата на училището, в което предпдават на щат, по заместване или като лектори.

29 юли 2021 г. 08:51:08 ч.
Aziti

Атестационната карта

В атестационната карта да се описва както постигнатия среден успех на клас, така и отклонението от средната стойност. При отклонение например над единица, учителият да обясни какви мерки за диференциран подход е предприел конкретно за отделни ученици или за група от класа.

29 юли 2021 г. 08:55:24 ч.
Aziti

класа/групата/ученика

Навсякъде, където пише класа/групата да се добави класа/групата/ученик. Отделен ученик от класа, който се нуждае от подкрепа, няма да има възможност да я получи с аргумента, че не може да се създаде група.