Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване се цели да се преодолеят някои правни дефицити, които са свързани с липсата на ясни правила относно: използване на телефона в хода на осъществяване на административното обслужване, включително като канал за комуникация между потребителите и администрацията; обявяване на телефонни номера за връзка и определяне на места, на които той да се  обявява, определяне на  звена/лица, които отговарят на телефона за връзка и информация за административно обслужване.  Липсата на правила  води до възприемане на различни практики от администрациите, което е предпоставка за несигурност и объркване в потребителите и в общ план рефлектира негативно върху постигане на високо качество на административното обслужване. 


Дата на откриване: 29.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 юли 2021 г. 12:45:37 ч.
Йоан Каратерзиян

Отлагане на влизането в сила на постановлението.

Необходимо е да се предвиди едногодишен срок за влизане в сила на постановлението. Същият е необходим, за да може администрациите да предвидят средства и да процедират конкурси за осъществяване на предвидените в наредбата дейности.

Необходимо е да се предвиди по-дълъг срок за влизане в сила на постановлението за администрациите на малките общини.

 

С уважение, инж. Йоан Каратерзиян - Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

29 юли 2021 г. 12:50:38 ч.
Йоан Каратерзиян

Липсват съществени документи, приложени към доклада.

Моля, публикувайте приложените към доклада
  • Съгласувателни становища и справка за отразяването им;
  • Финансова обосновка и
  • Частична предварителна оценка на въздействието.

30 юли 2021 г. 17:03:12 ч.
Сирма

Като гледам нищо не липсва

Чл. 26 от ЗНА казва така:
(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.
(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с МОТИВИТЕ, СЪОТВЕТНО ДОКЛАДА И ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО по чл. 20
Така че всичко си има.

02 август 2021 г. 02:17:21 ч.
potrebitel11

Възможни мерки срещу използване на номера 0700 от държавни структури

По повод на този репортаж, след който няма никакво развитие.

https://nova.bg/news/view/2018/05/01/214657/%D0%BA%D0%BE%D0%B4-0700-%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD

 

В допълнение зашо не се вземат мерки за прекратяване на практиката с номера 0700 ?

Тъй като гласовата услуга е с превес на мобилна такава, операторите не включват в плановете достъп през 0700, следователно за всяко обаждане и чакане на телефона ние гражданите заплащаме допълнителни такси.

Държавни структури разходват средства за скандално ненужни пера, а нямат и намерение да осигурят

0800 безплатна линия ? Дори няма алтернативи. Защо се налага хората да правят това:

https://0700bezplatnite.com/

Агенция по вписвания

Агенция пътна инфраструктура

БАБХ

Държавна агенця електронно управление !!!

НАП

Агенция за социално подпомагане (това е култово, и толкова асоциално)

Държавна агенция за българите в чужбина

ДАИ

Инспекция по труда (отново култово и нищо СОЦИАЛНО)

МТСП, МОН, МВнР

Колко допълнителни разходи създават тези номера на гражданите и колко СКЪПО е

да се използва 0800 ?

Възнамерявате ли да допълните проекта, отразявайки споменатите по-горе практики.

В услуга на гражданите или в тяхна тежест ?

 

02 август 2021 г. 12:55:49 ч.
Сирма

ИНТЕРЕСНА ТЕМА Е ТОВА ЗА 0700

Ако позволите и аз да се включа за 0700. Аз не разбирам какъв е проблемът с тези телефони. Чета на БАБХ и там пише:

Обажданията към телефон 0700 122 99 се таксуват на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя.

https://www.bfsa.bg/bg/Page/problem-phone/index/problem-phone/0700%20122%2099

 

За НАП пише така:

 Обажданията от мобилни телефони към телефон: 070018700 се заплащат по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Какво предлагате за мобилни телефони?

11 август 2021 г. 17:01:38 ч.
София Консулт

Не трябав ад се отлага влизането в сила

Поздравления, че въвеждане модерни средства за комуникация.

Позволявам си този коментар във връзка с предложението на г-н Каратерзияна да се отложи влизането в сила. Той не посочва за какво точно е необходимо допълнително време за да се подготвят администрациите. От практиката ни констатирам, че много он нещата, които ги въвеждате с разни закони не се изпълняват или стават с голямо закъснение. Затова не трябва да се отлага влизането в сила на тези хубави и модерни промени. Все пак и аз смятам, че ако не едногодишен то поне едно отлагане от 3-4 месеца ще е добре. Затова предлагам ако реално го приемете през септември да предвидите влизане в сила от 1.1.2022 г. за нещата, които биха изисквали подготовка.