Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно оси

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 19 от 2021 г.) са извършени съществени промени в регламентацията на изплащането на пенсиите от универсалните пенсионни фондове, като е предвидено тези плащания и разсрочените плащания при придобито право на пенсия да се извършват от обособени имущества (фондове за изплащане на пожизнени пенсии и фондове за разсрочени плащания). Предвид на това е изменена и ал. 1 на чл. 155 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), съгласно която функциите на попечителския съвет включват защита на правата и интересите както на осигурените лица в универсалния пенсионен фонд, така и на лицата, получаващи плащания от двата фонда за извършване на плащания, формирани във връзка с осигуряването в него.

В тази връзка с проекта на постановление се предлагат промени, свързани със синхронизиране на разпоредбите на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с промените в КСО, като се предлага актуализиране на функциите на попечителските съвети, така че да включат защита на правата и интересите на лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания.

По този начин разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с настъпилите промени на законово ниво и се осигурява яснота и правна сигурност в дейността на попечителските съвети.


Дата на откриване: 29.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 30.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари