Обществени консултации

Проект на Устройствен правилник на Лесозащитните станции

 

С приемането на проекта се очаква да се оптимизира работата на лесозащитните станции, да се отстранят проблеми при функционирането на администрацията, както и да се синхронизират функциите на лесозащитните станции, съгласно действащата нормативна уредба за защита на горските територии от болести, насекоми и други повреди.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 avasileva@iag.bg

 


Дата на откриване: 30.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 30.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 юли 2021 г. 19:59:59 ч.
respect

Коментар

Директор на специализирано териториално звено може да бъде лице с висше образование, съответстващо на предмета на дейност на специализираното териториално звено, със специалност съгласно устройствения правилник на звеното, с образователно-квалификационна степен "магистър", с трудов стаж по специалността не по-малко от 5 години, придобит след завършване на висшето образование.

В чл.6, ал.2 и чл. 7 ал.2 да се уточни кои специалности са съответстващи на предмета на дейност на ЛЗС.

Директор на специализирано териториално звено може да бъде лице с висше образование, съответстващо на предмета на дейност на специализираното териториално звено, със специалност съгласно устройствения правилник на звеното, с образователно-квалификационна степен "магистър", с трудов стаж по специалността не по-малко от 5 години, придобит след завършване на висшето образование.

В Закона за горите и всички подзаконови актове текста "придобит след завършване на висшето образование", да се замени с текст показващ завършването на съответна ОКС.