Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

Проектът на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи е изготвен във връзка с необходимостта от привеждане в съответствие на подзаконовия нормативен акт с промяната на Закона за българските лични документи (Обн. ДВ бр. 21 от 2021 г.) (ЗБЛД), с която се допълни разпоредбата на чл. 51 от закона. Със законовата промяна се въведе ускорена услуга за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС). Този вид услуга може да бъде заявявана в случаите на подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР). При заявена ускорена услуга СУМПС се издава в срок до три работни дни от приемането на заявлението. Освен това с промяната в ЗБЛД се предвиди, че чуждестранно СУМПС се подменя с българско при обикновена услуга в срок до 30 дни от приемането на заявлението, което се подава само в звена „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР. Горепосочените изменения налагат промени и в Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи (Инструкцията), с които да се създаде ред, по който ще се издава СУМПС при ускорена услуга. С оглед на предвидените изменения на Правилника за издаване на българските лични документи (Обн. ДВ, бр. 12 от2010 г.), свързани с изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и с подобряване на административното обслужване, с които се предоставя възможност в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС на български граждани, поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място, фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, заявления за подмяна на СУМПС да се подават и в звената „Български документи за самоличност“ при СДВР/ОДМВР, е необходимо в Инструкция № Iз-417 да се създаде ред, по който ще се приемат и обработват заявленията, издаването на СУМПС и неговото връчване.


Дата на откриване: 30.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари