Обществени консултации

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № И - 5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ре

С предложения проект на Инструкция се правят следните изменения: Поставя се задача на командира на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана да назначава администратор по сигурността на Автоматизирана система за управление на човешките ресурси (АСУ на ЧР), на мястото на командира на Стационарната комуникационна и информационна система, тъй като тази структура ще престане да съществува с формирането на горепосоченото командване, което е неин правоприемник, считано от 01.09.2021 г.

С тази промяна се цели привеждане в съответствие на разпоредбата на чл. 39 от Инструкцията с последните промени в ЗОВСРБ /обн. ДВ бр. 23 от 2021 г./ относно новата структура на БА.

Поради неточно препращане, се прави прецизиране на текстове от приложенията към Инструкцията във връзка с тяхното синхронизиране със съответните разпоредби в Инструкцията.


Дата на откриване: 2.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари