Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

С предлаганите нормативни промени се цели привеждане на наредбата в съответствие с измененията и допълненията на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи (ПУДМВР). Със Закона за изменение и допълнение на ЗМВР (ЗИДЗМВР, ДВ, бр. 60 от 2020 г.) е предвидено, че лицата по чл. 156, ал. 2 - 4 и чл. 156а (дипломираните курсанти от АМВР, дипломираните курсанти от висши военни училища, обучавани за нуждите на МВР, държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 и държавните служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на ЗМВР относно държавната служба) се назначават по ред, определен с наредбата по чл. 156, ал. 1. Със същия закон е определено, че Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ) е част от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) - национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и т. 6 – 9. С чл. 44 е създадена възможност в ГДБОП, ГДНП, ГДГП, ГДЖСОБТ и в областните дирекции на МВР да се създават специализирани звена за реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за участие в специални операции с висока степен на риск, както и звена за осъществяване на охрана на лица. С измененията и допълненията в ПУДМВР (ДВ, бр. 99 от 2020 г.) са създадени дирекция „Жандармерия“ и дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ и са определени техните функции. С проекта на наредба се предлага прецизиране на процедурите за кандидатстване за постъпване на държавна служба в МВР с цел улесняване на кандидатите при подаване на документи за участие в конкурсна процедура. Определят се образците на попълваните от тях документи. Отпада изискването за представяне на нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно или висше образование, ако е вписана в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование или чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето образование. Отстраняват се възникнали в практиката случаи на различно тълкуване на някои разпоредби, които се редактират с цел еднозначно разбиране и еднакво прилагане.


Дата на откриване: 3.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари