Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети... - в ДГ или училища

Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства  от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни мест е насочена към премахване на пречките вследствие недостига на места в детските градини, които възпрепятстват пълноценното включване и участието в образование и грижи на всяко дете от 3-годишна възраст до постъпване в първи клас, насърчаване на приобщаването и предотвратяване на социалното изключване, а впоследствие и отпадане от училище, увеличаване на обхвата в предучилищното образование и улесняване достъпа до образование.

Предложените изменения са свързани с начина на определяне на прилежащите райони на детските градини и училищата в общините с районно деление, с изискванията към професионалната квалификация на лицата, ангажирани с договори за обучение на неприетите деца, с възможността да бъдат подавани заявления за получаване на компенсации и по време на учебната година и с изискващите се разходооправдателни документи, приложени към исканията за изплащане на компенсациите.


Дата на откриване: 3.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 август 2021 г. 09:52:58 ч.
Jules Verne

Да се премахне дискриминационният критерий за изплащане компенсации

В чл. 1 от Наредбата е разпоредено следното С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им, когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.

 

По този начин е налице дискриминация спрямо родителите на деца, които не са навършили три годишна възраст и тези родители на деца, които са навършили три годишна възраст.  

 

29 август 2021 г. 15:54:07 ч.
Jules Verne

Премахване на неравнопоставеното третиране на родителите, чийто деца не са приети в детски градини,

Да се премахне неравното третиране на всички хора, които имат деца.

В случая има неравно третиране на всички родители.

 • Държавата подпомага родителите на приетите деца в ясла или детска градина по-малки от 3 години, като поема разходи за издръжка в размер на 300 -350 лева за посещението на децата в яслата/детската градина.

Също така следва да се посочи, че в детска градина се приемат и по-малки деца от 3 годишни, предвид началото на приема от септември месец всяка година, тоест от 10.09 до 31.12 има четири месеца, което означава че в първа група в детските градини може да се запишат деца и на 2 г. и 8 м.

 • Държавата НЕ ПОДПОМАГА родителите на неприетите деца в ясла или детска градина по-малки от 3 години, тъй като поема и не извършва разходи за издръжката им в размер на 300 -350 лева, колкото са разходите за посещение на приетите деца в яслата/детската градина.

 

 1. Нормативни източници

1. В Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно дискриминацията е разпоредено следното:

„Член 14 

Забрана на дискриминацията

Упражняването на правата и свободите, изложени в тази Конвенция, следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак.”

 

2. В Конституцията на Република България е прието следното:

„чл. 6.  (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

чл. 14. Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.”

„Чл. 47.  (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.”

 

 

29 август 2021 г. 15:55:41 ч.
Jules Verne

Продължение на Премахване на неравнопоставеното третиране на родителите, чийто деца не са приети в д

3. Други нормативни разпоредбите свързани с понятието и защитата от дискриминация:

 

Закон за закрила на детето:

„Чл. 1. (2) Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.”

„Чл. 2. Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години.”

„Право на закрила

Чл. 10. (3)  Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на увреждане.”

 

Закон за защита от дискриминация

 

„ Чл. 2. Целта на закона е да осигури на всяко лице правото на: 

1. равенство пред закона;

2. равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот;

3. ефективна защита срещу дискриминацията.”

„Чл. 4. (1) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. 

(2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. 

(3)  Непряка дискриминация е поставянето на лице или лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.”

 

 1. Изводи въз основа на изброените нормативни източници.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, т.е. поставяне в особено неблагоприятно положение, в резултат на различно третиране при сходни обстоятелства спрямо друго лице или група лица, характеризиращи се с някой от защитените признаци или факти, от които може да се направи обосновано предположение за наличието на непряка дискриминация.

 

29 август 2021 г. 15:56:36 ч.
Jules Verne

Продължение на Премахване на неравнопоставеното третиране на родителите, чийто деца не са приети в д

Според правото на ЕС и ЕКЗПЧОС, за да има дискриминация е необходимо да са налице всички елементи:

1. неутрално правило, критерий или практика;

2. значително по-отрицателно засягане на група, обединена от „признак, предмет на защита“;

3. сравнение с други лица в сходно положение.

 

 

 1. По отношение на обстоятелствата, че държавата НЕ ПОДПОМАГА родителите на неприетите деца в ясла или детска градина по-малки от 3 години, тъй като поема и не извършва разходи за издръжката им в размер на 300 -350 лева, колкото са разходите за посещение на приетите деца в яслата/детската градина. Тази група родители и деца са в по-неблагоприятно положение, спрямо тези които са приети в детски градини, трябва да бъдат взети предвид и следните обстятелства:

Фактическо неравенство по отношение на разходите за отглеждане на дете

 • Най-облагодетелствани тези, чиито деца са приети в държавна или общинска ясла в София такса около 60 лева
 • облагодетелствани тези, чиито деца са приети в държавна или общинска детска градина, без значение дали са навършили три години;
 • Финансово натоварени тези родители, които плащат такса за частна ясла – поне десет пъти (над 600 лева дори и над 900 в зависимост от района) повече от тези, чиито деца са в държавна или общинска ясла
 • Финансово натоварени тези родители, които ползват неплатен отпуск за отлеждане на дете, поради неприемането им в детска ясла или детска градина;
 • Разходи за частна детегледачка

 

29 август 2021 г. 15:57:00 ч.
Jules Verne

Продължение на Премахване на неравнопоставеното третиране на родителите, чийто деца не са приети в д

 1. При неприемане в държавна/общинска ясла родител може да бъде принуден да ползва неплатен отпуск по чл. 167а от Кодекса на труда:

 

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст 

Чл. 167а. (1)  След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 164б, ал. 123 и 5 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие.

...

(8) Времето, през което се ползва отпускът по ал. 1, се признава за трудов стаж.

(9) Редът и начинът за ползване на отпуска по ал. 1 - 8 се уреждат с наредба на Министерския съвет.

 1. Като последица от ползването на неплатен отпуск може да се достигне до изплащане на помощи за деца – 35 лева, което също е разход на държавата.

 

Ползването на такъв отпуск лишава родителя от възможността за получаване на възнаграждение за престиране на труд, което обстоятелство е породено от неприемането на детето в държавна ясла.

 

Фактическо неравенство по отношение на невъзможността за връщане на работа, поради отглеждане на малко дете, при неприемането му в държавна или общинска ясла/деткса градина, от което най-често са засегнати жените. Това е препятсва ползването на еднаква възможност за връщане на трудовия пазар и за кариерно и професионално развитие на жените.

 

29 август 2021 г. 15:57:27 ч.
Jules Verne

Продължение на Премахване на неравнопоставеното третиране на родителите, чийто деца не са приети в д

 1. В допълнение следва да се има предвид, че ако майката (най-често) се завърне на работа, поради приемане на детето на ясла, то тогава разходите на държавата ще бъдат намалени със служебно плащане на осигуровки на майката, т. е. държавата ще има:

- по-малък разход с около 210 лева за служебното внасяне на осигуровки;

- по-малко обезщетение за отглеждане на дете до 2 г. възраст, т. е. от 380 лева ще плаща само 190 лева.

- по-голям приход защото осигуровките ще бъдат внесени от работодателя и/или осигуреното лице, най-малко в размер на 210 лева върху минимална работна заплата.

От което следва изводът, че ако майката се върне на работа за държавата ще има по благоприятен финансов резултат поне в размер на 420 лева (а ако се добави и 190 от майчинството резултата става 610 лева).

 

Съгласно търсеният резултат на чл. 6, ал. 4 от АПК, че от две или повече законосъобразни възможности органът е длъжен да избере тази възможност, която е осъществима най-икономично и е най-благоприятна за държавата и обществото. В случая най-икономична и най-благоприятна за държавата и обществото, е родители да бъдат еднакво третирани, да не бъдат дискриминирани и да бъдат компенсирани, ако децата им не са приети в ясла/детска градина, без значение на каква възраст са децата им. По този начин и разходите за държавата в краен резултат, ще бъдат по-малки при равно третиране на всички родители на деца.

 

29 август 2021 г. 15:57:51 ч.
Jules Verne

Продължение на Премахване на неравнопоставеното третиране на родителите, чийто деца не са приети в д

При предприемане на действия за равно третиране на всички родители на неприте деца в ясла и/или детска градина, няма да е налице дискриминация според правото на ЕС и ЕКЗПЧОС, тъй като:

1. неутрално правило, ще доведе до еднакво третиране на всички

2. няма да има значително по-отрицателно засягане на група, обединена от „признак, предмет на защита“, т. е. няма да са в значително по-неблагоприятно положение родителите на неприетите деца в ясла и/или детска градина, спрямо тези родители, чиито деца не са приети, но ще им бъдат изплащани компенсации;

3. при сравнението с други лица в сходно положение, ще може да бъдат приети за еднакво третирани.

 

 

 1. Предложение:

С оглед на всичко гореизложено е необходимо да се премахне нормативното ограничение, водещо до неравно третиране на родителите на деца и чл. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, да се измени така:

В чл. 1 от Наредбата е разпоредено следното С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите на родителите на за деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им, когато децата не са приети в държавни или общински ясли, детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.”

 

 

30 август 2021 г. 07:20:33 ч.
Lyuba

Компенсации за деца от двегодишна възраст

Предложените промени в настоящия проект на ПМС за изменение на наредбата за изплащане на компенсации са добри и ще облекчат до известна степен родителите на неприетите деца. За да се гарантира възможността всяко дете да получи предучилищно възпитание и образование обаче, както и да се спомогне родителите да бъдат активно включени в българската икономика, има нужда от още една наложителна промяна - сваляне на възрастта на децата, за които се изплаща компенсация при неприемане в детско заведение, до 2 години.
 
Тази промяна ще позволи на родителите на 2-годишните деца, които не са се класирали в държавно или общинско детско заведение поради липса на места, да могат да изпълняват служебните си задължения и с това да допринасят за развиването на икономиката на България. Платеното майчинство в България е две години, което прави наложително връщането на работа на майката след този период. Ако детето не получи място в детско заведение, единият родител трябва да се откаже от работата и съответно доходите си. Това значително затруднява някои семейства, които нямат възможност да покриват разходите за частно детско заведение, и ги дискриминира спрямо родителите на по-големи деца, които получават компенсация. 
 
Ето защо чл. 1 на наредбата за изплащане на компенсации трябва да бъде променен както следва: "С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите на родителите на деца от двегодишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им, когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях."

30 август 2021 г. 11:27:38 ч.
Раиса Йорданова

Компенсациите трябва да обхващат и децата след 2 годишна възраст

Аз съм твърдо убедена, че компенсациите за неприети в детски заведения деца трябва да обхващат и двегодишните. При положение, че само първите две години от отпуската по майчинство са платени, каква опция имат родителите на неприетите деца? Трябва да напуснат работа. Това си е абсолютна дискриминация, както спрямо по-големите деца, така и спрямо тези, чиито родители имат финансовите възможности да ги запишат в частни детски заведения. Според българската Конституция семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото. Включването на неприетите двегодишни деца в системата за компенсиране на разходите по тяхното отглеждане, ще бъде ясен знак, че децата наистина са основен и главен приоритет на държавата. 

30 август 2021 г. 16:45:08 ч.
Raycheva

Компенсации за децата между 2 и 3 годишна възраст

Не бива да съществува разграничаване при изплащане на компенсации за неприети деца, независимо дали става въпрос за втора яслена група, или за детска градина. Местата в яслените групи са и доста по-малко на брой. Защо държавата да компенсира само родителите на по-големите деца, а на по-малките не? Набори 2018 и 2019 са и последните, за които ще важи критерият, че ако дететето не е било прието на ясла, има 1 точка по-малко за кандидатстване в детска градина. И какво се получава? Не приемат детето между 2 и 3 годишна възраст в ясла, автоматично има една точка по-малко за класиране в детска градина и шансът става минимален, а освен това, родителите плащат за частна ясла/градина, или не работят, а държавата не ги компенсира по никакъв начин! Системата в момента не работи по никакъв начин за стимулиране на родителите за отглеждане на деца. Кой би желал да има 2 или повече деца, когато държавата не я интересува как се отглеждат те и си спестява грижите за подмомагането на родителите?

31 август 2021 г. 16:42:48 ч.
Даниела Кирова

Компенсации и за навършилите 2 г.

Несправедливо е да се изключват от механизма за компенсиране неприетите в общински ясли деца, навършили 2 години.

Апелирам да се прояви анагжираност в това отношение.

Платеното майчинство е 2 години, след което родителите са принудени да плащат 10 пъти по-високи такси за частни ясли, само защото не са изтеглени на лотария!

02 септември 2021 г. 10:50:23 ч.
aleksandra_g@mail.bg

Изисквания за деца, които не са в задължителна предучилищна възраст

Споделям опит, като родител на дете, което не е в задължителна предучилищна възраст (3 години):

От общината ми казват, че договра, с който мога да кандидатсвам трябва да е за обучение съгласно Държавните образователни стандарти и направления за съответната възрастова група.

(3) Разходите по ал. 2, т. 2 и 3 са допустими само ако предметът на договора е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група.

А в същото време от детския център, който посещава детето ми казват, че това не може да фигурира в техния договор, защото не са лицензирани от МОН. Аз не виждам условие търговеца или ЮЛНЦ, да бъде лицензирано от МОН.

2. разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца;

До колкото разбрах, това е един от критериите тази компенсация да бъде отказана, а именно предмета на договора. Как се очаква това противоречие да доведе до изпълнение на условията? Ако има такъв начин моля да ми бъде отговорено в коментарите.

Също така не става ясно условие 4, дали важи за всички възрастови групи или е като условие 5 само за децата в задължителна предучилищна възраст. За първа група в детската градина трябва ли да бъде записано в самостоятелна организация?

4. за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;