Обществени консултации

Проект на Наредба за разглеждане на спорове по Закон за марките и географските означения

Проектът на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ е разработен в изпълнение на задължението, произтичащо от влезлия в сила изцяло нов Закон за марките и географските означения (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г.), който предвижда приемането на три отделни подзаконови нормативни актове, които да детайлизират реда и условията за прилагането на отделни разпоредби от ЗМГО.

С изготвения проект на акт се уреждат процедурите, които са въведени за първи път с новия ЗМГО, както и измененията в реда и условията за водене на производствата по спорове, които са променени или допълнени в новия ЗМГО. Въвеждат се ясни и подробни правила за административния ред, приложим в съответните производства, конкретизирани са текстовете, свързани със съдържанието и реквизитите на жалбите и исканията, по-подробно са посочени доказателствата, които са необходими във връзка с правните основания по жалбите или исканията, определени са правилата, които се прилагат при представянето на материали и доказателства.

Приемането на нова наредба се налага и от промените, настъпили в регулирането на обществените отношения, свързани с осигуряването на закрила на обектите на индустриална собственост, направени с приетите изменения и допълнения на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (Обн. ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г.). С него са направени изменения и допълнения в ЗМГО, които разширяват кръга на лицата, имащи право да извършват действия пред Патентното ведомство лично, както и на лицата, които могат да извършват дейност по представителство в административните производства. Приета е и нова разпоредба, отнасяща се до правилата за предоставяне на документи и кореспонденция, които са пряко свързани с начина на оформяне и редa за подаване и разглеждане на спорове, поради което е необходимо те да бъдат отразени в проекта на наредба.

С предложения проект на акт ще се постигане пълно съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с реда за разглеждане на спорове и реда за образуване, провеждане и приключване на производството за служебно заличаване на регистрацията на марка, с разпоредбите на ЗМГО. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство за разглеждане на спорове или за служебно заличаване на марка, ще имат възможност предварително да се запознаят с условията, на които жалбите и исканията трябва да отговарят, включително по отношение на изискванията за тяхното съдържание, оформяне и подаване, което ще ограничи допускането на формални нередовности при изготвянето им. По този начин ще се постигне прозрачност и предвидимост в дейността на Патентното ведомство, ще се подобри бързината и ефективността на производствата по спорове, което ще улесни лицата, които имат интерес от това да регистрират марка, както и да подадат жалба или искане срещу такава регистрация да реализират намерението си и да защитят правата си.

 


Дата на откриване: 5.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 3.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари