Обществени консултации

Проект на правила за изменение на Правилата за балансиране на пазара на природен газ.

На основание чл. 12, ал. 7 (отм., ДВ., бр. 57 от 2019 г.) от Правилата за търговия с природен газ и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи КЕВР е приела Правила за балансиране на пазара на природен газ (ПБПГ). „Булгартрансгаз“ ЕАД е направило предложение за изменение на ПБППГ, а именно на чл. 3 от същите. Съгласно чл. 3 от ПБППГ, Правилата се прилагат по отношение на балансовите зони на газопреносните мрежи на територията на Р България.  „Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Дружеството е собственик и оператор на националната газопреносна мрежа (НГПМ) и газопреносна мрежа за транзитен пренос (ГМТП). В тази връзка на територията на Р България са обособени две балансови зони – национална балансова зона и транзитна балансова зона. „Булгартрансгаз” ЕАД посочва, че в резултат на изпълнението на технически мероприятия и инвестиционни намерения към настоящия момент наличните експлоатационни съоръжения разполагат с капацитет на двупосочно свързване между НГПМ и ГМТП, достатъчен за обединяването на двете мрежи, съответно балансови зони, в една. В тази връзка дружеството предлага в чл. 3 от ПБППГ текстът „национална балансова зона и транзитна балансова зона“ да отпадне, като промяната да влезе в сила от началото на газовата 2021/2022 година.

Необходимостта от изменение и допълнение на ПБППГ е с оглед обединяването на двете мрежи, съответно балансови зони, за целите на балансирането. Проектът на Правилата за изменение (ПИ) на ПБППГ има за цел постигането на лесно управление на балансовите портфолиа от страна на мрежовите ползватели и търговците, избягване на риска от генериране на положителен дисбаланс в едната мрежа и отрицателен в другата, както и създаване на условия за повишаване на ликвидността на газовия пазар в Р България. В резултат от приемане на ПИ на ПБППГ се очаква да се осигури възможност чрез създаването на единна балансова зона, респективно една Виртуална търговска точка, ползвателите на мрежата да могат да балансират балансовите си портфейли по-ефикасно.


Дата на откриване: 5.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 4.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари