Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

Настоящият проект на Решение на министерски съвет (РМС) за Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ) е изготвен във връзка с необходимостта от ограничаване на въздействието от водовземане и нови физични изменения на вътрешни реки с цел производство на електроенергия, освен в случаите, когато се използват изградени язовири и съоръжения към тях, изградени или съществуващи съоръжения за водовземане от реки с издадено разрешително по ЗВ или изграждане на руслови ВЕЦ. Направени са също предложения за опазване на водите от влошаване на състоянието и за постигане на целите за добро състояние в съответствие с чл.4 от РДВ и с цел подобпяване на ефективността от прилагането. Предложените изменения са свързани с намаляване на въздействието върху реките от натиска от всички видове водовземане, а не само за целите на електропроизводство като хоризонтален подход за опазването им. Ограниченията са в случаите, когато оттока на реките е много малък, когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, необходими за постигане на целите по чл.4 от РДВ, съответно по чл. 156а от ЗВ и когато не е осигурена хидравличната непрекъсваемост на реката. Тези текстове и към момента съществуват като ограничения в закона, но само по отношение на водовземането за производство на електроенергия. Предложени са и изменения с цел подобряване на координацията със законодателството по биоразнообразие и свързаните с него документи.


Дата на откриване: 6.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари