Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

На основание чл. 31, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с който се предлагат изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на финансите, Правилника за устройството и дейността на Националната служба за охрана при президента на Република България, Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция и Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”.
Измененията и допълненията са в следните насоки:
Уреждат се последиците от предоставянето на Министерството на финансите за управление на стопанство „Кричим“. За целта се възлагат съответни функции на дирекция „Финанси и управление на собствеността“, обезпечени с 31 щатни бройки, отговарящи за стопанисването на имота, с които се увеличава числеността на персонала на министерството за сметка на намаляване на числения състав на Националната служба за охрана при президента на Република България.
Във връзка с възлагането на заместник министър-председателя и министър на финансите на координацията на инструментите за финансов инженеринг по многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на Европейския съюз, съгласно Решение по т. 8 на Протокол № 3 от заседание на Министерски съвет на 25.01.2012 г., в Устройствения правилник на Министерството на финансите се регламентират съответни правомощия на министъра на финансите и функции на дирекции „Финанси на реалния сектор“, „Държавен дълг и финансови пазари“, „Национален фонд“ и „Международни финансови институции и сътрудничество“.
В Устройствения правилник на Министерството на финансите изрично се регламентират функции на дирекция „Данъчна политика“ във връзка с правомощията на министъра на финансите по чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.
Във връзка с влезлите в сила от 1 юли 2012 г. изменения и допълнения на Закона за държавния служител се урежда отпадането на възможността за изплащане на парични и предметни наградив Устройствения правилник на Министерството на финансите, Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция иУстройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”. Също така, с оглед спазване изискванията на чл. 13, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., длъжностите с функции на финансови контрольори по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, които са в числения състав на дирекция „Финанси и управление на собствеността“, се извеждат на пряко подчинение на министъра на финансите.


Дата на откриване: 17.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 31.7.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари