Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България

С направения проект на Наредба, които изменя и допълва Наредба № Н-21 от 17.08.2011 г. се цели:

 - промяна на името на структурата извършваща дейностите по регистрация на пътни превозни средства /ППС/ във въоръжените сили на Република България;

 - оптимизиране на реда и условията за пререгистрация на пътните превозни средства при приемане и предаване между формированията и структурите във въоръжените сили;

 - подобряване на процедурата за действие в случай на изгубена, унищожена или повредена табела(и) с регистрационен номер и/или регистрационен талон.

 - съобразяване на текстовете в Наредбата с Европейска Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства, както и   Директива 2003/127/ЕО на Комисията от 23 декември 2003 година относно изменения на Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година. Оптимизирана е формата на регистрационния талон част I и част II за преодоляване на съществуващ проблема за използването на ППС от въоръжените сили извън границите на Република България в някой европейски държави; 

 - установяване на процедура за първоначална регистрация на пътни превозни средства, когато не може да бъде установен/разчетен идентификационния номер (VIN/рама) на ППС;

 - установяване на процедура за прекратяване на регистрацията на ППС в случай на кражба, унищожаване при пожар или природно бедствие.

 

 

С приемането на проекта на Наредба за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България, ще се актуализира вътрешно-ведомствената нормативната уредба в съответствие с националното и европейското законодателство.

Наредбата следва да бъде съобразена с направените изменения и допълнения на чл.60а, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, с които считано от  01 септември 2021 г. се създават Командване за логистична поддръжка (КЛП) и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (ККИПК).

В тази връзка и предвид възложените функции и задачи на КЛП, наредбата следва да бъде обнародвана и да влезе в сила от 01 септември 2021 г., за нормативно обезпечаване изпълнението на функциите на КЛП и осигуряване на потребностите на военните формирования.

Предвид изложеното се предлага срока за обществени консултации да е 14 дни


Дата на откриване: 11.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари