Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 02.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната

Целта на представения проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 02.04.2015 г. е да се актуализира и допълни настоящият действащ нормативен акт, регламентиращ осигуряването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с безплатна храна и напитки.

Необходимостта от разработването на проекта се обуславя от няколко аспекта:

От една страна, това са настъпилите промени в националното законодателство, свързани с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ), обн. ДВ,  бр. 109/22.12.2020 г. и Правилника за прилагане на ЗРВСРБ, изм. и доп. ДВ бр. 21/ 12.03.2021 г. Съгласно чл. 53в, ал. 2 от ППЗРВСРБ, по време на първия етап по чл. 59а, т. 1 от ЗРВСРБ, резервистите пребивават в района на военното формирование през цялото денонощие (24/7), което налага за същите да бъде осигурена безплатна храна и ободряващи напитки. Паралелно с това се налагат и промени в сега действащите текстове на наредбата, свързани с приетите изменения и допълнения на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн. ДВ бр. 23/19.03.2021 г., в сила от 1.09.2021 г., в частта, относно промяна статута на Съвместното командване на силите и формирането на Командването за логистична поддръжка.

С оглед на изложеното, се предлага срокът за обществени консултации да бъде 14 дни.


Дата на откриване: 11.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 август 2021 г. 00:51:23 ч.
ivanmihalev

Комантар

Датата 16.09.2021 г. в § 3 вярна ли е?

В § 16, в новите т. 11 и т. 12, се предвижда осигуряване според сезона, съответно на 1,5 л. или 3 л. вода за едно правоимащо лице. За тези лица се предполага, че ще разчитат изцяло на централизирано снабдяване, за разлика от лицата по т. 10, които биха могли да си набавят преди дежурство вода от търговската мрежа.

Вземайки под внимание, че по-голямата част от военнослужещите са лица от мъжки пол, с ръст и тегло около или над средните, както и, че лицата по т. 11 и т. 12 ще изпълняват дейности с повишена интензивност и натоварване, определените количества от 1,5 л. и 3 л., ще са крайно недостатъчни, за покриване загубата/отделянето на телесни течности. Като добавим и това, че продължителността на дейностите в които (ще) участват тези лица (ще) е седмици, дори месеци, съществува реална опасност за системна дехидратация, с всички отрицателни последици.

За пример, лицата, които в момента участват в гасенето на пожари, предполагам, че ще попаднат в обхвата на т. 12. При тези високи температури и задименост, 3 л. вода на денонощие, вероятно ще покриват около 1/2 от реалната нужда. Нуждите на лица, като тези които доскоро бяха в Афганистан (преди това в Ирак), при температура на сянка над 40 градуса, едва ли биха били покрити от 3 л. вода.

Във връзка с гореизложеното по отношение т. 11 и т. 12, предлагам да се повишат количествата на поне 2 л., съответно 4/4,5 л. или да се предвиди, например в. т. 13, повишени количества вода, в услвия на изпълнение на задължения с повишена интензивност, натоварване и продължителност, както и при повишени температури (напр. над 27/28 градуса).

16 август 2021 г. 14:29:52 ч.
StoyanKoinov

Изменение на Наредба Н-5 от 2015г.

Безплатната храна и добавките към нея се предоставят на военнослужещите и цивилните служители съгласно чл.4, ал.4  и чл.5, ал.4 от Наредбата за дните през които се извършват дейности, посочени в гл.III „Дейности, при които се осигурява безплатна храна, добавки към нея и ободряващи напитки”.

          Предвид специфичния характер на водолазната дейност, нейната продължителност на практика е до 4 часа и в изключителни случаи я надвишава. Изискването за времетраенето на водолазната дейност, разписано в чл.4 и чл.5 от Наредбата (повече от 4 часа) на практика лишава военнослужещите и цивилните служители от водолазния състав от правото на безплатна храна и добавки към нея. Досега действащата нормативна уредба не отчита сложността на водолазния труд и не е в съответствие с аналогичните наредби на други ведомства (МВР).

Считам за целесъобразно минималната изискуема продължителност на водолазната дейност за деня, която да дава право на безплатна храна и добавки към нея да бъде не по-малка от 1 час.

Предвид гореизложеното, би следвало в Наредба Н-5 да се извършват следните промени, които ще отразяват адекватно положения водолазен труд, а именно:

1. Чл. 26. На водолазите в дните на водолазни спускания с продължителност не по-малка от 1 час се осигурява безплатна храна по приложение № 3, добавка при водолазни спускания по приложение № 11, ободряващи напитки по приложение 12 и добавка минерална/трапезна вода по т.3 от приложение №13.  

   2. Чл. 5, ал. 4 – да се заличи

16 август 2021 г. 17:51:33 ч.
neligr

Изменение на НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2 АПРИЛ 2015 Г.

Относно създаването на ал. 3 в чл. 16 ,,При носене на дежурство в райони с нарушено водоснабдяване или захранващи водоизточници, неотговарящи на санитарно-хигиенните изисквания.....”

и

и измененията и допълненията в приложение 13 и по конкретно - създаване на т. 10 ,,На лицата, носещи дежурства в в райони с нарушено водоснабдяване или захранващи водоизточници, неотговарящи на санитарно-хигиенните изисквания.....”

Към настоящият момент е в сила Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001 г.).

С наредбата са определени изискванията към качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

По смисъла на наредбата питейната вода е безопасна и чиста, когато:

- Не съдържа микроорганизми, паразити, химически, радиоактивни и други вещества в брой или концентрация, които представляват потенциална опасност за здравето на човека; отговаря на минималните изисквания, определени в приложение № 1, таблици А и Б; и са изпълнени изискванията на чл. 5-10 и чл. 13.

Съгласно ,,Раздел III. Изисквания към качеството на питейната вода, Чл. 5. (1) Питейната вода трябва да отговаря на стойностите на показателите, определени в приложение № 1, таблици А, Б, В, Г.1 и Г.2. ”

С оглед гореизложеното:

Предлагам думите ,,водоизточници, неотговарящи на санитарно-хигиенните изисквания” да бъдат заменени с думите ,,водоизточници, несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001 г.)

24 август 2021 г. 18:40:40 ч.
papi79

пак лявата и дясната ръка нямат връзка в МО

Промяната на §11 ал.2: Алинея 1 не се прилага за военнослужещи и цивилни служители, поставени под карантина в домашни условия и/или в лечебно заведение - не е прецизна:

Началника на отбраната е издал Указания 6 за ученията, в които се посочва, че грижата за карантинираните е на личния състав от полевите медицински пунктове, сиреч те са в лечебно заведение Роля 1 под наблюдение и тогава няма да им се полага храна, така ли?

Да мрат гадовете, щом са контактни!

25 август 2021 г. 19:43:49 ч.
neligr

Изменение на НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2 АПРИЛ 2015 Г.

Относно изменение и допълнение на ,,Чл. 45. Безплатна храна за обяд по приложение № 1 и добавка по приложение № 6 се осигурява на лицата, които изпълняват задълженията си в среда на йонизиращи лъчения, както и на тези, които изпълняват задълженията си в среда на електромагнитни лъчения от радиочестотния и микровълновия обхват над установените норми.”

Към настоящият момент е в сила Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (Обн. ДВ. бр. 95 от 29  Ноември 2016 г.)

С тази наредба се определят минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността, причинени от експозиция на електромагнитни полета по време на работа.

Видно от разпоредбите на горецитираната наредба електромагнитните полета се определят от действащите на работното място показатели на този фактор - ,,Електромагнитни полета в честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти”, ,,Електромагнитни полета в честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - топлинни ефекти” и ,,Електромагнитни полета в честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz - топлинни ефекти”, за които са определени, респективно гранични стойности на експозиция и стойности за предприемане на действие.

С оглед гореизложеното:

Предлагам чл. 45 да бъде изменен и допълнен, както следва:

,,Чл. 45. Безплатна храна за обяд по приложение № 1 и добавка по приложение № 6 се осигурява на лицата, които изпълняват задълженията си в среда на йонизиращи лъчения, както и на тези, които изпълняват задълженията си при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета, с установени чрез измервания, нива на електромагнитни полета, които са над минималните изисквания за защита на работещите, на които са изложени. ”

25 август 2021 г. 21:02:25 ч.
papi79

Изменение на Наредба Н-5 от 2015г.

За §16 в новите т.11, 12 и 13 вместо да откриваме топлата вода защо не се използват таблиците на американската армия, където се отчита както температурата, така и влажността на въздуха за определяне на необходимите колиества вода за питейни нужди.

За чл.16 ал.3 термина "нарушено водоснабдяване" няма ясен смисъл и може въобще да се премахне - така или иначе тогава пак ще има отклонения от стандартите за качество на питейната вода по Наредба № 9 от 2001 г., което неминуемо се получава при спиране и пускане на водата.