Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за създаването на музеи по чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство

С проекта се урежда редът за създаване и закриване на музеи по чл. 25, ал. 2 от ЗКН, формиране, управление и представяне на предмети от фонда на музея от държавни органи, ведомства, юридически лица с нестопанска цел и регистрирани вероизповедания, при условията и по реда на ЗКН.


Дата на откриване: 13.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 13.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 август 2021 г. 13:43:40 ч.
ПавелДеспотов

Предложение за добавяне на алинея 5 към член 5 точка 1 алинея 2 точка 9

Уважаеми вносители. Предлагам към член 5 точка 1 алинея 2 точка 9 предлагам да се добави алинея 5, която да гласи: Становището от страна на национален или регионален музей относно обществената значимост на предметите и образците да се изготви в едномесечен срок от подаването на заявлението и задължително да бъде в писмен вид,. 

             Мотивът ми за да предложа това е, че без регламентиран времеви срок за подготвянето на това становище, прозеса по неговото подготвяне може да се разточи безкрайно във времето и е добре нещата да се регламентират.

16 август 2021 г. 13:48:51 ч.
ПавелДеспотов

Още по Предложение за добавяне на алинея 5 към член 5 точка 1 алинея 2 точка 9

И след като в алинея 4 към член 5 точка 1 алинея 2 точка 9 се казва: В двумесечен срок от постъпване на заявлението министърът на културата издава или с мотивирана заповед отказва да издаде разрешение за извършване на музейна дейност по чл. 25, ал. 2 от ЗКН, когато не са предоставени документите по ал. 2. е редно становището на музеите да бъде подготвено месец преди изтичането на този двумесечен срок, за да може министъра стъпил и на това становище - аргументирано да издава своите решения.