Обществени консултации

проект на Инструкция за изменение на Инструкция № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в МО

С настоящия проект на инструкция се предлагат промени, които са необходими, с оглед обстоятелството, че действащите й разпоредби следва да се синхоронизират с приетите изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ - обн. ДВ бр.23 от 2021 г./, касаещи промяната в структурата на Българската армия и по-конкретно формирането, считано от 01.09.2021 г. на двете нови командвания – Командването за логистична поддръжка като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения във връзка с дейността на реорганизирани военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите, определени с плана за развитие на въоръжените сили по чл. 60е от ЗОВСРБ и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Стационарната комуникационна и информационна система. Новата организационна структура на Българската армия, съгласно действащата разпоредба на чл. 60а, ал.2, т. 4 и 5 и 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ, както и последните промени в чл. 60б на ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) налагат привеждане в съответствие на разпоредбите, в т.ч. и относно длъжността „командващ на Съвместното командване на силите“, която считано от 01.09.2021 г. се променя на „командир на Съвместното командване на силите“.В заключителните разпоредби на проекта е предложено изменение и в Инструкция № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната, чиито разпоредби също се привеждат в съответствие с разпоредбите на ЗОВСРБ /обн. ДВ бр.23 от 2021 г./ относно новата структура и командна верига в Българската армия.В Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г., приет с ПМС № 183 от 2021 г. изрично е уредено, че КЛП е структура на оперативно ниво, която ще осъществява логистична поддръжка на Българската армия в мирно време, на въоръжените сили във военно време и поддръжка на силите на НАТО на територията на Република България.В организационната структура на КЛП е включен и Център за осигуряване (в.ф.22970-София), който е дислоциран и функционира в сградата на Министерство на отбраната на бул. "Генерал Тотлебен" № 34, където ще се намира и Командването и щаба на КЛП от 01.09.2021 г.Логистичната поддръжка на сградата на Министерство на отбраната на бул. "Генерал Тотлебен" № 34 и прилежащият и район, в т.ч. осигуряването на личния състав с определени класове материални ресурси, внасяне/изнасяне на движими вещи във и извън сградата, съгласуване на Списъците на служебни автомобили, влизащи и паркиращи в двора ще се организира и осъществява от КЛП, чрез Центъра за осигуряване, който е в подчинение на командира на КЛП. В тази връзка е направено предложение задължението за временно отнемане на пропуски за сградата на бул. „Ген. Тотлебен" № 34 да бъде вменено на командира на КЛП, вместо на командира на Съвместното командване на силите каквато е настоящата уредба /§ 3, т.2, 3 и 4 от проекта/.Предвидено е с приложения проект на инструкция да се проведат обществени консултации в 14-дневен срок. Измененията следва да се извършат в най-кратък срок, с цел своевременно създаване на необходимата организация по прилагането й, отчитайки предстоящите от 01.09.2021 г. изменения в структурата и командната верига в Българската армия, произтичащи от измененията и допълненията в ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) и Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г., приет с ПМС № 183 от 2021 г.

 

 

 


Дата на откриване: 18.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари