Обществени консултации

проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в МО, структурите на пряко подчинение на мо

1. С настоящия проект на наредба, с цел яснота при прилагането в конкретни разпоредби /чл. 8, чл. 14  и чл. 20/ се посочва относимата актуална правна уредба и изрично се определя, че длъжностите разписания се изготвят и въз основа на Таблица за разпределение на длъжностите за цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за които не се прилагат Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда по нива на началните и максималните размери на основната месечна заплата, обявена с МЗ № ОХ-936/21.11.2018 г.

2. Предлагат се и промени, които са необходими, с оглед обстоятелството, че действащите разпоредби от наредбата следва да се синхоронизират с приетите изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ - обн. ДВ бр.23 от 2021 г./, касаещи промяната в структурата на Българската армия и по-конкретно формирането, считано от 01.09.2021 г. на двете нови командвания – Командването за логистична поддръжка като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения във връзка с дейността на реорганизирани военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите, определени с плана за развитие на въоръжените сили по чл. 60е. от ЗОВСРБ и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Стационарната комуникационна и информационна система. Новата организационна структура на Българската армия, съгласно действащите разпоредби на чл. 60а, ал.2, т. 4 и 5 и 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ, както и последните промени в чл. 60б на ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) налагат привеждане в съответствие на разпоредбите на наредбата, в т.ч. и относно длъжността „командващ на Съвместното командване на силите“, която считано от 01.09.2021 г. се променя на „командир на Съвместното командване на силите“.

3. С оглед изложеното в т. 2, в заключителните разпоредби на проекта на наредба се правят изменения и в други проекти на нормативни актове на министъра на отбраната, както следва:

    - в Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

    - в Наредба № Н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите;

- в Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

     - в Наредба № Н-18 от 5.12.2019 г. за реда за регистрация на служебните моторни превозни средства на структура на НАТО и/или на изпращаща държава и на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, разположена на територията на Република България, както и на придружаващите ги зависими лица;

     - в Наредба № Н-2 от 27.01.2021 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия;

     - в Наредба № Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната; 

- в Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници;

- в Наредба № Н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия; 

     - в Наредба № Н-19 от 25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията;

- в Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне;

     - в Наредба № Н-32 от 3.12.2010 г. за условията и редa за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни и за достъп до Регистъра на военнослужещите;

- в Наредба № H-33 от 9.12.2010 г. за реда за изготвяне на Регистър за отчитане на служебните дела и начина на определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела;

     - в Наредба № Н-12 от 16.05.2018 г. за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите;

- в Наредба № Н-5 от 25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия "Георги Стойков Раковски";

- в Наредба № Н-2 от 27.01.2021 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия;

          - в Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело;

- в Наредба № Н-11 от 2.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища.

Предвидено е с приложения проект на наредба за изменения в Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и в горепосочените нормативни актове на министъра на отбраната да се проведат обществени консултации в 14-дневен срок. Измененията следва да се извършат в най-кратък срок, с цел своевременно създаване на необходимата организация по прилагането им, отчитайки предстоящите от 01.09.2021 г. изменения в структурата и командната верига в Българската армия, произтичащи от измененията и допълненията в ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) и Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г., приет с ПМС № 183 от 2021 г.

 

 

 


Дата на откриване: 18.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари