Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Оперативен план към Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година

Оперативният план се приема в изпълнение на Закона за висшето образование, Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година, приета с Решение от 17.12.2020 г. на 44-тото Народно събрание и Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), а изготвянето му е съобразено с действащата национална нормативна уредба и е в съответствие с актуалните европейските тенденции за развитие в областта на висшето образование.

Оперативният план отразява потребността от целенасочени усилия и инвестиции за осигуряване на високо качество на образованието с акцент върху осигуряването на устойчиви механизми за сътрудничество и работа в дигитална среда, както и ясно разписани ангажименти за изпълнението му на различните отговорни институции и заинтересовани страни.

Съобразно актуалната Стратегия за развитие на висшето образование в Република България  Оперативният план включва следните десет цели:

  1. Разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми;
  2. Въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми на обучение;
  3. Повишаване на качеството на образованието във висшите училища;
  4. Интернационализация на висшето образование и включване в международни образователни и научни мрежи;
  5. Стимулиране на участието на младите преподаватели;
  6. Активизиране на научната дейност във висшите училища;
  7. Изграждане на ефективна връзка образование – наука – бизнес;
  8. Повишаване на ролята на висшите училища като активен фактор за регионално развитие;
  9. Подобряване на управлението на висшите училища и на системата за оценяване и акредитация;
  10. Подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование.

За постигането на всяка от целите са разписани конкретни дейности с посочени инструменти и срокове за изпълнението им, отговорни институции и източници на финансиране. Освен със средства от държавния бюджет и бюджетите на висшите училища и научните организации, се предвижда  изпълнението на Оперативния план  да бъде осигурено посредством финансиране със средства от европейските фондове, както и чрез програмите на Европейския съюз „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“.

Заложено е значително увеличаване на програмите за електронно дистанционно обучение, дигитализация на съдържанието и създаване на нови интерактивни дигитални ресурси.

Сред целите на Плана са още интернационализация на висшето образование и включване в международни образователни и научни мрежи. Предвижда се активизиране на научната дейност във висшите училища и изграждане на ефективна връзка „образование – наука – бизнес“. Предвидени са дейности за осигуряване на стимули за млади преподаватели, за привличане на преподаватели от чужбина, както и за изготвяне и издаване на учебници, учебни помагала и монографични трудове на чужди езици.

Друга предложена мярка е освобождаване от такси на докторантите, които се обучават в приоритетни професионални направления, както и на докторанти, назначени по научни проекти с публично финансиране. Като инструмент за изпълнението на тази мярка е предвидена промяна в Закона за висшето образование.


Дата на откриване: 20.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 август 2021 г. 21:34:16 ч.
ПавелДеспотов

Предложение за добавяне на препоръчване към проекта за решение на Министерския съвет за приемане на

          Предлагам към Проекта на решение на Министерския съвет за приемане на оперативния план към Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2021 - 2030 година  да се добави след текста под Министерският съвет реши следното:

 Препоръчва се към дейност 1.3 от Оперативния план да се добави точка 1.3.6. Която да гласи разработване и реализиране на национална програма за стаж, която да осигури на новозавършилите студенти необходимият стаж за специалностите - там където той е изискуем и по закони и по други нормативни актове в областите, в които той се изисква за извършване на определена дейност,  за да може студентите пък и хората които са завършили след като го нямат, да го придобият, за да имат правоспособност. И тази програма да обхваща всички специалности в областта на висшето образование. Стажът по съответните специалности да се ръководи от преподаватели във вузовете, които са специалисти в съответните области

        Защо го предлагам това. Защото има у нас професии, за които работодателите изискват човек да има необходим стаж, за да работи по съответната професия, който обаче не е осигурен на новозавършилите от никой и така те не могат практически да работят по своята специалност. Особено драматично е положението в областта на археологията. работата на археолога се изразява в провеждането на разкопки, за което е необходимо да му се издаде разрешително, а зада има археолога такова, то той трябва да има стаж от две години и половина като заместник ръководител и така много малко хора са практически правоспособни и повечето хора нямат необходимият стаж, защото той е неосигурен от никого. В тази програма да учавстват и вузовете, държавата, организации - частни и държавни, бизнеса

         Според мен ще бъде добре в Решението да се препоръча в Оперативния план това, за което говорих.

21 август 2021 г. 21:38:32 ч.
ПавелДеспотов

Пояснение към добавяне на препоръчване

Заглбавието понеже е дълго и не се побра в заглавието на първия коментар, сега тука го прилагам цялото за по-голяма яснота

 

Предложение за добавяне на препоръчване към проекта за решение на Министерския съвет за приемане на Оперативен план към Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година

23 август 2021 г. 08:26:50 ч.
Aziti

Банално, но морално

Всяка една система се налага да поправя грешките на предходните. Имайки се предвид оценените резултати от средното образование, липсата на научна оценка и адекватни подкрепящи мерки по време на средното образование, предлагам да се въведе подготвителна година за бъдещи студенти, в която те да имат възможност да наваксат пропуснатото в училище, да разширят погледа си и да направят по желание още три матури - една по природни науки като физика, биология химия, една по формални науки като математика и информатика, както и една по социални науки като чужд език, философия, психология, история, георграфия и икономика. Паралелно с подготовката за матурите, по време на подготвителната година да се изучава и основен курс по право, който да се завършва със сертификат например наречен Zert-Ex/certificate of excellence. В курса студентите да бъдат подготвяни ментално за бъдещи държавни и общински служители, или по-конкретно за полагане на труд в полза на обществото и на обществено-полезен труд по желние.

Паралелно с това може да се реформира на висшето образование по право. В други страни няма ограничение при приема, а с времето студенти сами се отказват да следват право. Всички желаещи, неприети държавна поръчка, да могат поне една година да следват пробно и дистанционно. Отказващите се могат също да получат по един сертификат Zert-Ex/certificate of excellence при полагане на определени изпити. При анализа на резултатите на следващите право, ако въобще се прави такъв, както и при последващо проследяване на професионалното и ментално им развитие според новата стратегия Образование 2021/2027, моля да разграничите следните групи - адвокати първи, второ, трето поколение; адвокати приети в семество на прависти или неправисти; адвокати, завършили средно образование в паралелка с разширено обучение по формални науки, по природни науки или по социални науки итн. Студенти от пробно следващите с изявени странични знания по формални и природни науки да имат право да се прехвърлят държавна поръчка право.