Обществени консултации

Проект на изменение и допълнение на Правилата за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Изменението на Правилата е свързано с осигуряване на непротиворечив и приложим по еднакъв спрямо всички ползватели на финансова помощ подход при определяне на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ при установени случаи на неспазвания в периода на мониторинг на резултатите от изпълнението на приходната и количествената част от бизнес плана и при проверка за поддържане на съответствие с приоритетите, станали основание за избор на съответния кандидат пред други кандидати. С изменението на Правилата се цели прилагане на единен подход при определяне на резултатите от изпълнението на приходната и количествената част от бизнес плана, като същите да не са по-малки от 50 на сто от посочените в Таблица № 5 „Производствена и търговска програма“ от бизнес плана, като за подмярка 4.2 да се съблюдава количеството произведена продукция за съответната година да изпълнява изискванията за капацитета на предприятието, залегнало в разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Наредба № 20 и в Условията за изпълнение.

 

По отношение на изменение на подхода за проверка поддържането на съответствие с приоритетите, станали основание за избор на съответния кандидат пред други кандидати, също се цели прилагане на равно третиране на бенефициентите, като в случаите, когато в резултат на увеличение на бюджета по определен прием се намалява броя на точките и съответният бенефициент пак би бил одобрен, независимо че е установено неспазване на някой от критериите за оценка.

 

Контактна информация: Iva_Zareva@dfz.bg, Emiliya_Radeva@dfz.bg


Дата на откриване: 24.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 август 2021 г. 11:20:57 ч.
tzviatkov

Предложения по Проект на изменение и допълнение на Правилата

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя по следния начин:

„(1) Когато неспазването засяга неизпълнение на показателите на бизнес плана и неизпълнението е по-голямо от петдесет на сто от заложеното в одобрения бизнес план, подлежащата на възстановяване финансова помощ се определя, като от петдесет на сто се извади установеният при извършване на проверки, определени в националното законодателство и правото на Европейския съюз, процент на изпълнение на бизнес плана, изчислен средноаритметично за проверявания период.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предлагам да се уточни какво се има в предвид под текста „неизпълнение на показателите на бизнес плана“:

1) прилага се при неизпълнение заедно на всички показатели от БП или

2) при неизпълнение дори само на един от тях или

3) друго- моля мислено да се поясни в справката за постъпили предложения и становища по настоящото обществено обсъждане

 

2. Предлагам да се уточни какво се има в предвид под текста „заложеното в одобрения бизнес план“:

1) заложеното е стойност на показател, която е изчислена спрямо данните на одобрения БП по методиката за изчисляването му, която е част от БП, или

2) заложеното е минималната стойност на показател по методиката за изчисляването му, която е част от БП или

3) заложеното са количества и/или стойности от таблица на БП за сеитбоборот/прираст, приходи, разходи, персонал, себестойност, разгледани в своята цялост и свързаност или

4) друго- моля мислено да се поясни в справката за постъпили предложения и становища по настоящото обществено обсъждане

 

3. Предлагам да се уточни какво се има в предвид под текста „процент на изпълнение на бизнес плана“:

1) процент на изпълнение на показател или

2) процент на изпълнение спрямо заложено и констатирано по таблица от БП или

4) друго- моля мислено да се поясни в справката за постъпили предложения и становища по настоящото обществено обсъждане

 

4. Предлагам да се уточни какво се има в предвид под текста „изчислен средноаритметично за проверявания период“:

1) средноаритметично за периода на бизнес плана(5г/10г) с актуализирани данни във всички свързани таблици за приходи, разходи, труд, себестойност, спрямо констатираното за периода на проверката, който е част от периода на мониторинг или

2) друго- моля мислено да се поясни в справката за постъпили предложения и становища по настоящото обществено обсъждане

 

25 август 2021 г. 11:21:35 ч.
tzviatkov

Предложения по Проект на изменение и допълнение на Правилата

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Алинея 1 не се прилага и бенефициентът възстановява цялата изплатена безвъзмездна финансова помощ, когато неизпълнението води до неспазване на критерия за допустимост, произведената продукция да покрива най-малко петдесет на сто от капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по технологичен проект.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предлагам да се уточни какво се има в предвид под текста „произведената продукция“:

1) само количеството на произведена продукция, която е реализира към момента на проверката или

2) цялото количеството на произведена продукция, включително и тази която е на склад към датата на проверката или

3) цялото количеството на произведена продукция към датата на проверката, изчислено пропорционално спрямо изминали месеци към месеци на проверка и отчетен сезонен характер на производство/преработка или

4) друго- моля мислено да се поясни в справката за постъпили предложения и становища по настоящото обществено обсъждане

 

2. Предлагам да се уточни какво се има в предвид под текста „капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по технологичен проект“:

1) целия капацитет по технологичен проект или

2) капацитета, който е изчислен само спрямо включените за подпомагане инвестиции по БП, защото може да се предложи, че технологията може да е на етапи и само един етап да е предмет на БП

3) друго- моля мислено да се поясни в справката за постъпили предложения и становища по настоящото обществено обсъждане