Обществени консултации

ПМС за изменение и допълнение на Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак

Причините, които налагат извършването на промени в Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак, приета на основание чл. 67к от Закона за убежището и бежанците /ЗУБ/, са продиктувани от необходимостта разпоредбите й да се приведат в съответствие с направените промени в Закона за убежището и бежанците със ЗИД на ЗУБ (изм. ДВ бр. 89 от 2020 г.), в частност с промените в Глава шеста, Раздел Ia от закона.

В съответствие с изменения чл. 67к от ЗУБ е необходимо да бъде променено наименованието на наредбата, като новото наименование е „Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по административно сътрудничество при прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак“.

Измененията в чл. 6 от Наредбата са продиктувани от необходимостта текстовете да бъдат приведени в съответствие с променените разпоредби на чл. 67д, ал. 1 и чл. 67е от ЗУБ, свързани със запитвания за поемане на отговорност или обратно приемане на чужденец от друга държава-членка на Европейския съюз. Съгласно промените в чл. 67д от ЗУБ не е необходимо да бъде издаван индивидуален административен акт, а приемането на чужденец, търсещ закрила, от друга държава-членка може да се осъществява само въз основа на дадения положителен отговор от ДАБ при МС.

Предложените изменения в текста на чл. 6, т. 1 регламентират случаите, в които Република България отправя искане за поемане на отговорност или за обратно приемане към друга държава-членка. В зависимост от установените факти и обстоятелства в хода на производството, и от отговора на запитаната държава-членка, длъжностните лица от ДАБ при МС издават индивидуален административен акт, с който разрешават или отказват прехвърлянето на чужденеца в запитаната държава-членка.

Новата точка 2 на чл. 6 урежда хипотезата, при която към Република България е отправено искане за поемане на отговорност или обратно приемане. В тези случаи, след преценка на всички относими факти и обстоятелства, в съответствие с разпоредбите на Регламент Дъблин, длъжностните лица от ДАБ при МС изготвят мотивиран отговор до запитващата държава-членка, с който приемат или отказват да приемат чужденецът, търсещ закрила.

Измененията на останалите точки в чл. 6 от Наредбата, касаят съответно замяната на решението за поемане на отговорност и на решението за обратно приемане с положителен отговор по искане за поемане на отговорност и положителен отговор по искане за обратно приемане.

Направените изменения в чл. 6  налагат да бъде ревизиран и текста на чл. 8, ал. 1, т.3 от Наредбата. Предложеният текст е в съответствие и с натрупания практически опит при осъществяване на административно сътрудничество между Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР и ДАБ при МС, във връзка с приемане на лица, търсещи закрила в изпълнение на Регламент Дъблин.

С новата ал. 2 на чл. 16 се регламентират действията на Главна дирекция „Гранична полиция“ в случаите, когато чужденец с валидни документи за пътуване се яви на граничен контролно-пропускателен пункт и заяви желание за международна закрила. Новата разпоредба допълва нормативната уредба с една хипотеза, която съществува в практиката на Главна дирекция „Гранична полиция“, но не е правно регламентирана.

Промените въведени с § 5 и § 6 от Постановлението са от техническо естество и имат за цел да актуализират използваните термини в частност с промените въведени с § 10 от Постановление № 77 на Министерския съвет от 19.04.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на МВР (обн. в ДВ, бр. 33/25.04.2017 г.).


Дата на откриване: 26.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари