Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съдържанието,условията и реда за водене,поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи,дейностите

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват.

Проектът е приет с Решение № 301 на КРС от 19.08.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 33, ал. 6 от Закона за електронните съобщения.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 26.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 септември 2021 г. 12:24:41 ч.
ilia0000

За точността на географските координати

В чл. 4 и 6 от проекта е указано, че местоположението ще се указва в заявленията и уведомленията, в съответствие с геодезическа система БГС2005.

В чл. 11, ал. 1 се посочва, че заявленията и уведомленията ще са по образец, приет с решение на КРС.

На адрес:

https://crc.bg/bg/statii/2135/krs-otkri-procedura-za-provezhdane-na-obshtestveni-konsultacii-po-proekti-na-obrazci-na-zaqvleniq-i-uvedomlenie-koito-se-podavat-po-naredbata-za-sydyrzhanieto-usloviqta-i-reda-za-vodene-poddyrzhane-i-polzvane-na-registyra-na-priemno-predavatelnite-stancii-na-nazemni-mrezhi-dejnostite-po-chl-151-al-1-t-16-ot-zakona-za-ustrojstvo-na-teritoriqta-i-tochkite-za-bezzhichen-dostyp-s-malyk-obhvat

КРС е публикувала за обществено обсъждане образците на заявление и уведомление. В образците на заявление по чл. 7 и 10 и на уведомление по чл. 9 и 10 е указано, че форматът на географските координати трябва да бъде:

 4DMS (dd.mmss, където dd - градуси,  mm - минути (от 00 до 59)  и ss - секунди (от 00 до 59))

и е даден пример: координати 41°N01' 59'' и  25°E58' 02'' се записват съответно 41.0159 и 25.5802).

Известно е стойността на една географска секунда, представена като разстояние по земната повърхност е около 30 метра.

Това означава, че точността на така исканите координати ще е недостатъчна и за населените места, а и за извън тях. Например, в населени места 30 метра е разстояние, в което може да се съберат 2 или 3 сгради, а има и сгради с много по-големи размери от 30 метра, така че дори и точният адрес няма да помогне много. Извън населени места и в незастроените зони в населените места (паркове, стадиони и други), където няма адреси и географските координати са единствената възможност за указване на местоположението, това е разстоянието, примерно, между два стълба за електрическата мрежа. Това показва, че точност до една секунда ще носи достатъчно голяма неопределеност.

За избягване на тази неточност предлагам точността на географските координати да е до стотна от geografskata секунда, каквато е например в Google Earth. Така ще се осигури необходимата точност.

02 септември 2021 г. 18:47:31 ч.
ilia0000

Липсваща регламентация в проекта на Наредбата

  1. В проекта липсва регламентация за реда на първоначалната регистрация изградените приемно-предавателни станции в периода от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗЕС (ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.) до влизането в сила на Наредбата. Необходимо е тази регламентация да бъде отразена в отделен параграф в Допълнителните разпоредби, включително и евентуално дължимите административни такси.
  2. В проекта липсва регламентация за реда на регистрацията на дейностите по поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване по реда на чл. 151, ал. 1, т. 16 от ЗУТ в периода от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗЕС (ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.) до влизането в сила на Наредбата. Необходимо е тази регламентация да бъде отразена в отделен параграф в Допълнителните разпоредби, включително и евентуално дължимите административни такси.
  3. В проекта липсва регламентация за реда на регистрация на точките за безжичен достъп с малък обхват, които са разположени до влизането в сила на Наредбата. Необходимо е тази регламентация да бъде отразена в отделен параграф в Допълнителните разпоредби, включително и евентуално дължимите административни такси.
  4. В проекта липсва яснота дали понятието „Приемно-предавателна станция на наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги“, така както е определено в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби е едно и също с понятието „приемно-предавателни станции“, което се употребява в някои членове и в Допълнителните разпоредби на Наредбата. Необходимо е това да се прецизира.
  5. Необходимо е да се прецизира, условията посочени в чл. 14 кой ще ги определи и как ще се обявят.

05 септември 2021 г. 11:44:52 ч.
ilia0000

За таксите по чл. 17

Размерът на дължимите такси по чл. 17 от Наредбата е правилно да е посочен само в „Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения“, която както е видно от наименованието й, би трябвало да включва всички такси, събирани по ЗЕС.

В чл. 17 е необходимо само да има разпоредба, че размерът на дължимите административни такси по тази Наредба е определен в „Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения“.

23 септември 2021 г. 22:05:24 ч.
ilia0000

Противоречие на § 2 от ДР на Наредбата с § 359 от ПЗР на ЗИД на ЗЕС (ДВ. бр. 20 от 9 Март 2021 г.)

Изречение второ от § 2 от ДР на Наредбата е в противоречие с посочения срок в § 359 от ПЗР на ЗИД на ЗЕС (ДВ. бр. 20 от 9 Март 2021 г.). Противоречието е налице, защото не може с разпоредба на подзаконов нормативен акт да се променя посочения срок в нормативния акт (закона).

Изречение второ от § 2 от ДР на Наредбата трябва да придобие вида

„Заявлението се подава в срок до 9 месеца от влизането в сила на ЗИД на ЗЕС (ДВ. бр. 20 от 9 Март 2021 г.)“

или

„Заявлението се подава в срок до 13.12.2021 г.“

27 септември 2021 г. 23:57:41 ч.
Stefran

В този вид проектозакона е непълен, объркан и опасен за здравето на хората.

В този вид проектозакона е непълен, объркан и опасен. Изброените данни в Чл. 4, ал. 1, т. 2, букви "г" използвана технология, "д" носещи честоти и ширина на канала, "е" мощност на изхода на предвателя и ефективно излъчена мощност на приемно-предавателната станция и "и" параметри на антенната система
е абсолютно задължително да бъдат обществено достъпни. Те пряко засягат здравето на хората, животните и растенията. Има съществен граждански интерес, който трябва дейно да участва в реалното вземане на решения за въпроси с толкова важен характер.
Но в този проекто закон се налага именно забрана на публичния достъп до тези така важни данни в Чл. 15, ал. 1, където свободно достъпни са само букви "а" и "б", които дават само идентификационен номер и местоположение на станцията.
Има и други недостатъци, като например: не се планира събирането на данни за електромагнитното облъчване чрез редовни месечни/годишни/извънредни измервания. Тези огромни грешки е необходимо да бъдат поправени. В противен случай за кого работи "правителството", за корпорациите или за българите, на които са се клели да служат вярно?