Обществени консултации

Проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между п

Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане на проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения.
 
Проектът е разработен във връзка с разпоредбите на § 353, ал. 5 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.
 
КРС очаква становищата  на заинтересованите лица на адрес: гр. София, ул. „Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.
 


Дата на откриване: 27.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 септември 2021 г. 14:36:38 ч.
ilia0000

Предложения за промени

  1. В наименованието на Указанията и в самия текст на Указанията би трябвало изразът „обмен на данни“ да се замени с законоустановения израз „предоставяне на информация“, така както е формулиран в чл. 249, ал. 4 от ЗЕС. Това е така и защото между двата израза няма пълно припокриване на смисловото им значение.
  2. От наименованието и/или от текста на Указанията (например в ПЗР) трябва да става ясно, че това са съвместни указания на КРС и КЗЛД.