Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната

През 2020 г. в Министерството на отбраната (МО) приключи Прегледът на отбраната, на базата на чиито резултати беше разработена новата „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032“. Едно от основните направления при извършване на Прегледа бе направлението „Интегриран модел на Министерството на отбраната, управление на човешките ресурси, военно образование и социална политика“. Резултатите от анализa на процесите в МО и работата на администрацията, показаха, че част от административните звена не постигат необходимата ефективност в работата си. Механично обединяване на функции, между които няма връзка, и възлагането им на самостоятелни дирекции не само не водят до подобряване на ефективността и управлението на процесите, а напротив – голяма част от проблемите са налични към настоящия момент, и дори се задълбочават. В тази връзка, с приетата от Народното събрание „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р България 2032“ е определена необходимостта от предприемане на нови управленски решения в редица направления, изискващи реализирането на изцяло нови политики от страна на МО, чрез които да се постигне подобряване на ефективността и ефикасността на дейностите в администрацията. Реализиране на тези политики е обвързано с необходимостта от прецизиране и промяна в определените с Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г., (УПМО) организация, ред на дейност, функции и численост на част от структурните звена от администрацията. Осъществяването на тези промени, както и въвеждането на реална дигитализация на процесите в министерството, са ключов фактор за постигане на необходимите нива на ефективност от администрацията на Министерството на отбраната.

            Анализът на процесите в МО и работата на администрацията показват, че част от административните звена не постигат необходимата ефективност в работата си, поради недостатъчна им ангажираност с процесите, които се осъществяват в МО и на някои от заложените им функции в УПМО. Това налага промяна в организацията на структурните звена на администрацията, определени с УПМО, възлагане на нови или прехвърляне на функции за част от тях в други административни звена с оглед специфичната им компетентност.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от ЗНА проекта на постановление се публикува за обществени консултации в 14-дневен срок, поради необходимостта от незабавно оптимизиране на структурите в администрацията на Министерството на отбраната, с цел своевременно осигуряване дейностите на въоръжените сили, при отчитане предстоящите от 01.09.2021 г. изменения в структурата на въоръжените сили, съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) и Плана за развитие на въоръжените сили на Р България до 2026 г., приет с ПМС №183/07.05.2021 г.


Дата на откриване: 31.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 септември 2021 г. 18:00:13 ч.
PETAR.VELCHEV

Станавище на Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите по постановлението

До министъра на отбраната и постояния секретар на министерството на отбраната

относно: Становище на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и предложение към проекта на постановление за изм. и доп. на Устройствения правилник на МО

Уважаеми господа, Ръководството на организацията със задоволство се информира за проекта на постановление  и установи, че дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание" остава в структурата на министерството.

Позволяваме си да Ви обърнем внимание, че от години или общо казано от доста време, чрез много наши писма сме посочвали, че във функциите и дейностите на дирекцията липсват изписани основни такива, които са задължително законово следвие от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, Закона за ветераните от войните на България и т.н. и предлагаме тези пропуснати функции да се изпишат в настоящото проекто-предложение за промяна в Устройствения правилник, като по този начин ще се избегнат направените пропуски и оформи цялостната дейност и функции на социалната политика в Министерство на отбраната. Предложенията ни имат примерна номерация, която Вие можете да подредите по преценен от Вас ред, като предложенията ни са, както следва:

1. Към съществуващата т. 4 - "координира дейността по социалната адаптация..." се създава нова т. 4.1. със следното съдържание, "т. 4.1. Координиране връзките на Министерството на отбраната с Национално представителните организации на военноинвалидите и военнопострадалите, съгласно чл. 7 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите."

2. Към съществуващата т. 7 - "...осъществява политиката на министерството по подпомагане на пенсионираните......." - се създават нови точки 7.1. ; 7.2. и 7.3. със следното съдържание:

"7.1. Организира и осъществява дейността на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет, съгласно чл. 8-10 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.;

7.2. Подпомага и осъществява дейности по реализирането на правата на правоимащите по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и Закона за ветераните от войните на България.;

7.3. Във връзка с реализицията на правата по законите в т. 7.2., осъществява необходимата връзка и работи с държавните, областните и общински структури и институции в страната, така и с вътрешно-ведомствените структури на Министерството на отбраната в тази посока."

3. Към съществуващата т. 8 вместо точка се поставя "запетая" и се продължава със следния израз - "-----, така и на децата и сираците на военноинвалидите";

4. Към съществуващата т. 9 -  "поддържа Регистъра на военноинвалиди и военнопострадали" - се създава нова т. 9.1. със следното съдържание: "9.1. Осъществява реализицията и поддръжката на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на отбраната, съгласно чл. 11-13 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите4.

МОТИВИ: "Както споменахме така направените и изписани в правилника дейности и функции ще внесат яснота в работата и пълностна реализация на социалната политика в МО на основа на Закона за военноинвалидите и военнопострадалте, Закона за ветераните от войните на България, Закона за хората с увреждания и т.н., както и пълното запознаване и преобщаване на МО към цялостното социално законодателство на страната ни. Необходимо и задължително е дирекцията и отделите и да направят връзки и да осъществяват непрекъснати контакти в другите институции в страната: МТСП, МЗ, МФ, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на науката и образованието и т.н.,, както и институциите от вътрешноведомствен характер  и особенно ВМА, ИА "Военни клубове и военно почивно дело" и други. Да има хора натоварени с тези контакти и връзки и решаването на възникнали проблеми от характера на съответно опоменатите институции - общо разглеждане на поставените проблеми и търсене на решаването им взаимно, а не на метода на препращането."

ЗА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ:

ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЩАТА ПО ЗАКОНА ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ В МО И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ, ВОЕННОСТРАДАЛИТЕ И ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ.

СЪЩИЯТ МАТЕРИАЛ ЩЕ БЪДЕ ОФИЦИАЛНО ИЗПРАТЕН ДО АДРЕСАТИТЕ ПО ПОЩАТА С ИЗХОДЯЩИ НОМЕРА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

12 септември 2021 г. 11:39:43 ч.
В. Иванов

Становище по проекта за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МО

СТАНОВИЩЕ

ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

 

1. Функцията по психологическото осигуряване в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, възложена на министъра на отбраната съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България, е непосредствено свързана с определянето на пригодността за военна служба, както и с изследването и решаването на проблеми от значение за психологичния климат в администрациите, структурите и формированията, които налагат интердисциплинарен подход и се изпълняват съвместно от екипи, включващи експерти в областта на политиките по равнопоставеност, защита правата на човека във въоръжените сили, демографски проблеми и др. Предвид характера на засяганите проблеми, конфиденциалността на информацията и осигуряването на ефективна възможност за намеса, когато проблемът произтича или засяга команден състав, е важно структурирането на дейността да дава възможност за пряко и непосредствено докладване на министъра на отбраната. Началникът на отбраната няма пряко отношение към психологическото осигуряване, нито пък може да го осъществява по отношение на всички структури и лица, които то следва да обхваща.

По тези съображения психологическото осигуряване следва да се разглежда като неделима част от функциите, свързани с мотивацията за военна служба, което е в интерес на доброто управление и взаимодействие и е част от ефективния граждански контрол върху въоръжените сили.

2. Спортната подготовка безспорно е неделима част от бойната подготовка на въоръжените сили и като такава следва да намери място във функциите на Щаба на отбраната и по-специално в дирекция „Операции и подготовка“. Ръководството на спортната дейност в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА обаче, както и развитието на спортната база, са в отговорностите на министъра на отбраната и следва да се разглеждат като елемент от мотивацията за военна служба и за подобряване качеството на живот на военнослужещите и цивилните служители.

Двете посочени по-горе функции към момента са възложени на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ от специализираната администрация на МО и се изпълняват ефективно, което е установено и при извършената тематична проверка от Инспектората на МО, възложена от министъра на отбраната в края на месец август т.г., за разлика от редица други функции, които не се изпълняват или се изпълняват неефективно от дирекцията поради лоша организация и неосигурен административен капацитет.

Механичното прехвърляне на тези функции под „шапката“ на Щаба на отбраната, за който те са изцяло неприсъщи, не само няма да повиши ефективността при изпълнението им, но със сигурност ще създаде предпоставки за тяхното подценяване и пренебрегване, както и до откъсването им от останалата проблематика, свързана с мотивацията за военна служба и с подобряване качеството на живот, която би следвало да е основна цел (мисия) на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“.

Въз основа на гореизложеното предлагам § 8 и § 9 от Проекта за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната да отпаднат, като се нанесат и произтичащите от това промени в § 11.

 

                                                           Валентин Иванов

                                                           държавен инспектор в Инспектората на МО

13 септември 2021 г. 11:56:41 ч.
София Консулт

министерствата не предоставят ПУБЛИЧНИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

КОМЕНТАРЪТ МИ Е ПО §1. В чл. 22, т. 6, който се изменя така:

„6. осъществява планирането, организацията и внедряването на  високоефективни решения и технологии за прилагане на Закона за електронно управление и при въвеждане на електронното управление в министерството, както и на новите информационни технологии и предоставянето на публични и интернет услуги в министерството и осъществява методическо ръководство на структурите на пряко подчинение на министъра при изпълнението на тези дейности;“

Обръщам внимание, че понятие ПУБЛИЧНА УСЛУГА НЕ СЪЩЕСТВУВА. Съществува дефиниция и се предоставят обществени услуги от организации, предоставящи обществени услуги като училища, болници, мобилни оператори, пощи и други. Министерството не предоставя обществени услуги, а сходната дефиниция - публични услуги не съществува като услуга за администрацията.

Също така не съществува и  понятие интернет услуги.

Предлагам в текста "публични и интернет" да се замени с "административни услуги", като евентуално се добави, в това число по електронен път.

Прегледът на интернет страницата на министерството и второстепенните разпоредители, както и на Административния регистър показва, че са налице нарушения на действащото законодателство - АПК, НАО, Наредбата за административния регистър. По-конкретно - на страниците на министерството и второстепенните разпоредители и в Административния регистър липсва вписване на задължителната информация, особено на услугите на военногеографската служба. В част от източниците информацията, дори когато е налична, се разминава. 

Това показва, че капацитета на дирекцията, занимаваща се с административно обслужване трябва да бъде засилен.