Обществени консултации

Повторна обществена консултация на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване се цели да се преодолеят някои правни дефицити, които са свързани с липсата на ясни правила относно: използване на телефона в хода на осъществяване на административното обслужване, включително като канал за комуникация между потребителите и администрацията; обявяване на телефонни номера за връзка и определяне на места, на които той да се  обявява, определяне на  звена/лица, които отговарят на телефона за връзка и информация за административното обслужване.  Липсата на правила  води до възприемане на различни практики от администрациите, което е предпоставка за несигурност и объркване в потребителите и в общ план рефлектира негативно върху постигане на високо качество на административното обслужване.

 

При проведената обществена консултация през периода от 29 юли до 28 август 2021 г. постъпиха предложния, които са отразени в настоящия проект на Постановление. От Националното сдружение на общините постъпи официално предложение за прецизиране на образеца на заявление за деклариране на данни за административна услуга с уникален идентификатор – 2071 в приложение № 5 от НАО и за създаването на нов образец на удостоверение към същата услуга в приложение № 6 във връзка с изменения в Закона за местните данъци и такси, с които се въвежда автоматизиран процес за служебен обмен на данни между администрациите, така че да отпадне задължението на собствениците да подават данъчна декларация при промяна на собствеността, например за новопридобит имот или превозно средство, тъй като данъчните задължения се определят на база получена служебна информация от компетентните органи. Предложението е отразено в новия проект на ПМС за изменение и допълнение на НАО и това  налага провеждането на повторно обществено обсъждане на Наредбата.

 

*Поради повторното провеждане на обществена консултация на този проект на акт, срокът за представяне на становища е 14 дни.


Дата на откриване: 2.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари