Обществени консултации

Проект на Програма по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г.

Целта на Инструмента финансова подкрепа за управлението на границите и за визовата политика е да се гарантира стабилното и ефективно европейско интегрирано управление на границите по външните граници, като се допринесе за осигуряването на високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на Съюза и същевременно се гарантира свободното движение на хора в него и се зачитат изцяло съответните достижения на правото на Съюза и международните задължения на Съюза и на държавите членки, произтичащи от международните инструменти, по които те са страни. Инструментът допринася за постигането на следните специфични цели 1) да се подпомага ефективното европейско интегрирано управление на външните граници, извършвано от европейската гранична и брегова охрана като споделена отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци; 2) да се подпомага общата визова политика с цел гарантиране на хармонизиран подход към издаването на визи и улесняване на законното пътуване, като в същото време се осигурява помощ за предотвратяване на миграционните рискове и рисковете за сигурността. Обществените консултации се извършват в изпълнение на чл. 15 от ПМС № 142 от 7 юни 2019 г. До 15.10.2021 г. всички заинтересовани лица може да отправят предложения и становища по проекта на програма по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. на електронен адрес: dmp@mvr.bg.


Дата на откриване: 15.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари