Обществени консултации

Проект на Отчет за 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

Текущата демографска ситуация в България за периода 2019-2020 г. се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниски нива на раждаемост и високи нива на обща смъртност. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението.

Най-значимата демографска тенденция е процесът на застаряване. В края на 2020г. (по данни на НСИ) лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21.8% от населението на страната. В сравнение с 2019 г., делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта. 

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 44.0 години в края на 2020 година. Средната възраст на населението в България е сред най-високите не само в Европейския съюз, но и в света.

Тревожна е тенденцията във възпроизводството на трудоспособното население. То се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2020 г. това съотношение е 67. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

Като положителни тенденции през 2020 г. могат да бъдат отбелязани намаляването на детската смъртност, задържането на тоталния коефициент на плодовитост на ниво, близко до средното за страните-членки на Европейския съюз,  намаляването на броя на разводите, увеличаване на механичния прираст на населението, подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот на населението. 

Настоящият Отчет за 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.) отбелязва дейностите по изпълнение на заложените оперативни цели в четирите приоритета на Стратегията както за целите на административния мониторинг, така и за представяне на данни за изпълнените мерки и програми за посрещане на предизвикателствата от процеса на застаряване на населението. Представени и систематизирани са наличните към момента статистически и административни данни, които представляват важна основа за предприемане на действия за адаптиране на секторните политики към процеса на застаряване на населението.

Отчетът за 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.) съдържа три части:

  • Първата част представя тенденциите в развитието на демографските процеси;
  • Във втората част са представени европейските и международни ангажименти на България за посрещане на демографските предизвикателства, свързани със застаряването на населението;
  • В третата част са отразени предприетите действия в областта на демографското застаряване на населението и насърчаването на активния живот на възрастните хора в периода 2017 – 2018 г.;

Отчетът за 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.) ще доведе до по-добра информираност, относно изпълнението на предприетите мерки в областта на насърчаване на активния живот на възрастните хора с цел преодоляване на икономическите и социалните предизвикателства от застаряването на населението.


Дата на откриване: 20.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари