Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация

Постановлението е разработено в изпълнение на изискванията на чл. 22, ал.2, т.23 и чл.22, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и във връзка чл.7, т.1 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана, приета с Постановление на Министерския съвет №105 от 27 май 2020 година.

Промените в средата на сигурност и изискванията за гражданска устойчивост на НАТО, измененията в нормативната база, в структурата на изпълнителната власт, както и динамиката в икономическите взаимоотношения между субектите, в условията на пазарна икономика и новите изисквания за осигуряване на отбранителните способности на страната, налагат актуализиране в редица ръководни документи, касаещи подготовката и работата на държавната администрация, органите на местното самоуправление и местната администрация при положение на война или военно положение. Същевременно всеобхватността и разнообразието в характера на възникващите кризи изискват усъвършенстване на процесите на изграждане и развитие на необходимите военни и граждански способности и ресурси за постигане на целите на отбраната и за изпълнение на съюзните задължения на Република България.

Резултатите от Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегическия преглед на отбраната потвърждават необходимостта от промяна на дефинираните национални отбранителни способности – невоенен компонент, което неминуемо налага промяна и на  възложените с ПМС № 286/2011 г. военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридически лица-бюджетни организации.

Разработването и приемането на нормативните актове, касаещи процеса на военновременно планиране ще осигурят хармонизиране на системата за планиране на граждански ресурси за отбрана със съвременната среда за сигурност. Очакваните резултати са свързани с осъвременяване и постигане на адекватност на нормативната база в областта на планирането на гражданските ресурси за отбрана и решаването на проблемите, свързани с изпълнението на възложените военновременни задачи. Ще се осигури поддържането на отбранителните способности на страната от държавните органи, въоръжените сили, органите на местното самоуправление и местната администрация, както и на гражданите и на юридическите лица, на които това е възложено.

Част от гореизброените проблемни въпроси биха могли да се решат чрез приемането на ново Постановление за  възлагане на военновременните задачи на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация.

Проектът на постановление и приложението към него са разработени от междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на отбраната. В изпълнение на чл.22, ал.2, т.23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България министрите и ръководителите на ведомства са изпратили свои предложения за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната, които са обобщени от Министерството на отбраната и включени в приложението към проекта на нормативния акт.

По проекта на Постановление  за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация е изготвена предварителна оценка на въздействието. Проведени са обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Възприетия кратък срок за обществени консултации се налага поради изтичане срока на защита на класифицираната информация, съдържаща се в действащото към момента ПМС № 286/2011 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица – бюджетни организации.

Изпълнението на проекта на нормативния акт не води до изменение в целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. ключовите индикатори.

За изпълнението на проекта на постановление не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на отбраната, които да бъдат одобрени за сметка на бюджети по държавния бюджет. Възложените с проекта на постановление военновременни задачи по отбраната на страната се изпълняват във военно време, като изпълнението им се финансира от бюджета на страната във военно време, по реда на действащото законодателство

 


Дата на откриване: 27.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари