Обществени консултации

проект на Инструкция за изменение на Инструкция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти

С проекта на инструкция за изменение на Инструкция № И–4/ 26.09.2017 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти са предложени изменения в Раздели II, III, IV, V и VI, и Приложения №1, №2, №3, №4, №5 и №6 на инструкцията.

Предложените промени в горепосочения нормативен акт на министъра на отбраната са необходими, с оглед обстоятелството, че част от действащите му разпоредби следва да се синхронизират с приетите изменения и допълнения в ЗОВСРБ /обн. ДВ бр.23 от 2021 г./, касаещи промяната в структурата на Българската армия  и по-конкретно формирането, считано от 01.09.2021 г. на двете нови командвания – Командването за логистична поддръжка като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения във връзка с дейността на реорганизирани военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите, определени с плана за развитие на въоръжените сили по чл. 60е. от ЗОВСРБ и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Стационарната комуникационна и информационна система. Новата организационна структура на Българската армия, съгласно действащата разпоредба на чл. 60а, ал.2, т. 4 и 5 и чл. 60д, ал.1 от ЗОВСРБ, както и последните промени в чл. 60б на ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) налагат привеждане в съответствие на разпоредбите на инструкцията със законовите разпоредби, в т.ч. и относно длъжността „командващ на Съвместното командване на силите“, която считано от 01.09.2021 г. се променя на „командир на Съвместното командване на силите“. Налага се извършването на промени в конкретни разпоредби, във връзка с терминологичното им привеждане в съответствие с действащи нормативни актове, в т.ч. с Йерархичния класификатор на структурите и военните формирования, приложение към Плана за развитие на въоръжените сили на РБ до 2026 г., приет с ПМС № 183 от 2021 г.

С приложения проект на инструкция е предвидено да се проведат обществени консултации в 14-дневен срок. Измененията следва да се извършат в най-кратък срок, с цел своевременно създаване на необходимата организация по прилагането им, отчитайки промяната в структурата и командната верига в Българската армия, произтичащи от измененията и допълненията в ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) и Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г., приет с ПМС № 183 от 2021 г., считано от 01.09.2021 г. 

 

 


Дата на откриване: 27.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.10.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 октомври 2021 г. 10:25:59 ч.
ivanmihalev

Коментар

По отношение § 5. - В чл. 69, ал. 1 се споменават само „българските въоръжени сили“. Тази структура ли се има предвид?

По отношение § 11, т. 3 - Текстът "ръководителите на пряко подчинение", да се промени на "ръководителите на структури на пряко подчинение".

По отношение § 22, Забележка 1 и § 23, Забележка 1 - Да отпадне текстът „и Закона за защита на личните данни“, а запетайката пред текста „ППЗЗКИ“ да се замени с „и“. – Мотив - съгласно сега предложения текст излиза, че нивото на класификация и грифът за сигурност се определят освен по определения в ЗЗКИ и ППЗЗКИ ред, и от ЗЗЛД, което очевидно не е вярно.

По отношение § 22, Забележка 2 - Текстът "структурите на подчинение на министъра на отбраната", да се промени на "структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната".

По отношение § 23, т. 2 от регистрационната карта (РК) - Да се промени редът на "- СКС;- СВ;- ВВС;- ВМС;- СКСО;- КЛП;- ККИПКО", съгласно реда, посочен в чл. 60а, ал. 2 (и други членове) от ЗОВСРБ.

По отношение § 23, т. 12 от РК - Да остане само „……..часа“. И изготвящите и адресатите на документа ще са лица с висше образование, така че да им се посочва кога е преди обяд, след обяд или нощем, най-малкото е странно.

По отношение § 23, т. 13 от РК - Съгласно Наредба № Н-5 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества, алкохола се употребява, а не се злоупотребява с него, злоупотребява се с наркотични вещества, а не с наркотици. В МО няма регламентиран ред за установяване злоупотребата с „други вещества и лекарствени продукти“, като в ЗОВСРБ не се предвижда създаване на такъв ред (чл. 159). В случй, че се "установи" злоупотреба с „други вещества и лекарствени продукти“, поради липсата на правен ред, при едно влизане в съда на случая, се опасявам, че изхода от делото ще е в полза на зло/употребилото лице.

По отношение § 23, т. 13 от РК - Текстовете "- другите войници; - командния състав;" да се премахнат, а да се добави един от текстовете „военнослужещи“, „другите военнослужещи“ или „колеги на лицето“. Текстът „другите войници“, предполага, че извършителят е войник (или матрос), а всъщност може да е и сержант/старшина, офицерски кандидат или офицер. Освен това, дали случаят е разпознат от „другите войници“ или „командния състав“ не е от съществено значение, тъй като в крайна сметка всички са военнослужещи, a е важен самия факт на разпознаването.