Обществени консултации

Проект на Инструкция за условията и реда за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗИД на ЗЗЛЗВНП), обн., ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от 28.09.2021 г., са направени промени в чл. 391, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) относно правомощията на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) към министъра на правосъдието.

С промените е възложено на ГДО да организира и осъществява охраната на съдии, прокурори и следователи, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения, като условията и редът за организиране и осъществяване на охраната ще се определят с инструкция на министъра на правосъдието, съгласувана с пленума на Висшия съдебен съвет.

Целта на предложения проект на инструкция е да се уредят детайлно условията и редът за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Очакваните резултати от прилагането на предложения подзаконов нормативен акт са осигуряване на защита, предотвратяване и недопускане извършването на неправомерни действия спрямо съдии, прокурори и следователи, осигуряване на безопасни условия за изпълнение на служебните им задължения и оказване на възпиращо въздействие по отношение на трети лица, които подготвят или са подготвили извършването на неправомерни действия спрямо тях.


Дата на откриване: 29.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари