Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Европейската бизнес статистика се регулира с Регламент (ЕС) № 2019/2152 на Европейския парламент и на Света от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (Регламент (ЕС) № 2019/2152) и Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент (ЕС) № 2019/2152, които са в сила от 1 януари 2021 година. Осъществяването на статистическата дейност за вътресъюзната търговия със стоки на национално ниво се регулира със Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (обн. ДВ, бр. 40 от 2012 г.). Законът урежда организацията на дейността, функциите и правомощията на компетентните органи по осъществяване на статистическата дейност, както и системата "Интрастат". Прилагането на Регламент (ЕС) № 2019/2152 и регламента за неговото изпълнение не налага съществени промени в осъществяване на статистическата дейност, функциите и правомощията на националните органи по събирането на данни за вътресъюзната търговия със стоки, както и в системата "Интрастат".  Компетентните органи по осъществяване на статистическата дейност остават същите - Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“. Функциониращата система за деклариране Интрастат ще продължи да е основният източник на статистическите данни за вътресъюзната търговия със стоки.


Дата на откриване: 29.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.10.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 октомври 2021 г. 18:28:36 ч.
noma

Съкращаване на срокът за деклариране на нови данни или извършване на корекции

От Националната организация на митническите агенти (НОМА) считаме, че съкращаването на сроковете за корекции от 3 месеца на 7 дни не е практично, с оглед на това например, че най-често кредитни или дебитни известия по дадена сделка идват в следващия месец, което обосновава необходимостта от подаване на коригиращи декларации месец или два след референтния период.