Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Тази инструкция се издава на основание чл. 59 от Наредба № 38.

Предложените в § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, § 15, § 18, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24 и § 26 от проекта изменения и допълнения са изцяло свързани и съобразени с изискванията на обнародваните в брой 30 от 13.04.2021 г. на Държавен вестник изменения и допълнения на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (Наредба № 38), които са в сила от 14.05.2021 г. Те имат за цел подобряването на процеса по провеждането на теоретичните и практическите изпити, улесняването на работата на администрацията и постигане на по-голяма прозрачност при организацията и провеждането изпитите.

С § 5 от проекта на инструкция се предлага изцяло да отпадне възможността теоретичният изпит да се провежда с тестове на хартиен носител, дори и при невъзможност за стартиране на техническото устройство за решаване на тестове. Предвидено е в случай на невъзможност за стартиране на техническото устройство за решаване на теста, кандидатът да бъде преместен на друго работно място или в друг изпитен протокол. С предложението се цели премахване на възможността за прилагане на корупционни практики при провеждането на теоретичните изпити.

С цел отпадане на случаите за решаване на тестове на хартиен носител и намаляване на възможността за прилагане на корупционни практики при провеждането на теоретичните изпити, се предлага с § 10 от проекта да се измени разпоредбата на чл. 22 от инструкцията.

С § 11 са предвидени хипотези на невъзможност за стартиране на работата на техническото устройство за решаване на тестовете по причини, независещи от кандидата, с цел предоставяне на заплатената административна услуга.

С цел оптималното използване на времето на председателите на изпитни комисии при провеждане на практическите изпити и информираност на кандидатите относно началния час на стартиране на практическия им изпит, с § 19 от проекта се предвижда явилите се кандидати, включени в изпитния протокол, да се разделят на групи с различен начален час, като броят на кандидатите в тях не трябва да е повече от двама.

Понастоящем при невъзможност за стартиране или прекъсване на работата на техническото устройство за отразяване на грешките на кандидатите по време на практическите изпити, поради което не могат да бъдат отразявани грешките или не може да бъде нанесена оценка на кандидата, председателят на изпитната комисия продължава практическия изпит с контролни карти на хартиен носител. С § 25 от проекта се предвижда при невъзможност за стартиране или прекъсване на техническото средство, председателят на изпитната комисия да продължи практическият изпит с друго резервно средство, осигурено от ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Предложението е с цел отпадане на документите на хартиен носител и намаляване на възможността за прилагане на корупционни практики при провеждането на практическите изпити.

С § 29 от проекта се предвижда инструкцията да влезе в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“, с изключение на посочените в него параграфи, които влизат в сила от 14.04.2022 г. в съответствие с § 41 от Заключителната разпоредба на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 30 от 2021 г.).

С останалите параграфи от проекта на инструкция се предлагат изменения и допълнения във връзка с необходимостта от прецизиране на текстовете на инструкцията за по-ясното ѝ разбиране и прилагане.

За прилагането на новата уредба няма да бъдат необходими допълнителни финансови и други средства. В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ вече са изградени самостоятелни работни места за провеждане на изпитите в кабинети на администрацията, които са оборудвани с таблет за решаване на изпитния тест, камера и микрофон. Изградена е система за видеонаблюдение в реално време с цел повишаване на качеството и обхвата на видеонаблюдението в помещенията, в които се провеждат теоретичните изпити. Изпитните кабинети са оборудвани с допълнителни панорамни видеокамери. Внедрена е система за заснемане и електронно разпознаване на самоличността на кандидатите, както и сканиране на личните им карти, посредством специализирано сканиращо устройство.

Предложеният проект на инструкция не е свързан с транспониране на нормативни актове на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с правото на Европейския съюз.

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на инструкция и докладът към него са публикувани за срок от 30 дни за провеждането на обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

 

Лице за контакт:

Станко Иванов,
Директор на дирекция "Водачи на моторни превозни средства",
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация",
Тел.: +359 2 930 88 33,
sivanov@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 1.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари