Обществени консултации

проект на Инструкция за изменение на Инструкция № М-3 от 18.07.2011 г. за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи

С направените допълнения в разпоредбата на чл. 60а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /обн. в ДВ бр. 23 от 19 март 2021 г./, считано от 01.09.2021 г. в състава на Българската армия се формираха две нови структури - Командването за логистична поддръжка като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения във връзка с дейността на реорганизирани военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите, определени с плана за развитие на въоръжените сили по чл.60е от ЗОВСРБ и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Стационарната комуникационна и информационна система.

     В изпълнение на приетия с Постановление № 183 на Министерския съвет  от 07.05.2021 г. План за развитие на въоръжените сили на Република България 2026 г., от 01.09.2021 г. се извършиха организационно – щатни промени в структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и военни формирования от Българската армия. Част от тези промени се изразяват и в промяна на настоящите наименования на длъжности, структури и военни формирования, както и преподчиняване на отделни военни формирования.

В тази връзка, интегрирана работна група от Министерството на отбраната извърши цялостен преглед и изготви предложения за изменения и допълнения на подзаконови нормативни актове, които да бъдат актуализирани от 01.09.2021 г.

     Един от тези подзаконови нормативни актове е действащата Инструкция № М-3 от 18.07.2011 г. за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи /обн. в ДВ бр. 60 от 2011 г./. Необходимо е разпоредбите на чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 2 и чл. 32, ал. 2 от инструкцията да се синхронизират с приетите изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /обн. ДВ бр.23 от 2021 г./, касаещи промяната в структурата на Българската армия, както и относно наименованието на длъжността „командващ на Съвместното командване на силите“, която считано от 01.09.2021 г. се променя на „командир на Съвместното командване на силите“. Следва да се отрази и промяната в наименованията на Центъра за контрол на радиационната, химическа, биологическа и екологическа обстановка.

     Предложенията за изменения в инструкцията не касаят установените ред и организация на взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи.

Измененията следва да се извършат в най-кратък срок, с цел своевременно създаване на необходимата организация по прилагането им, отчитайки измененията в структурата и командната верига в Българската армия от 01.09.2021 г., произтичащи от измененията и допълненията в ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.)

 

 


Дата на откриване: 4.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.10.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 октомври 2021 г. 09:25:15 ч.
Танита

Допусната техническа грешка в наименование

Моля да обърнете внимание на предложението за промяна на §2. В чл.13, ал.2 думите "Центъра за контрол на радиационната, химическа, биологическа и екологическа обстановка" се заменят с "Центъра за наблюдение и контрол на ядрена, химическа и биологическа обстановка", тъй като най - вероятно става въпрос за допусната техническа грешка.

Действителното наименование на въпросния център е: ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РАДИАЦИОННА, ХИМИЧЕСКА, БИОЛОГИЧЕСКА И ЕКОЛОГИЧЕСКА ОБСТАНОВКА.

В тази връзка, предложението за промяна следва да бъде: §2. В чл.13, ал.2 думите "Центъра за контрол на радиационната, химическа, биологическа и екологическа обстановка" се заменят с "Центъра за наблюдение и контрол на радиационна, химическа, биологическа и екологическа обстановка".