Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място е разработен във връзка с изпълнение на мярка № 139 от Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

 Проектът е изготвен на основание чл. 284, ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

С проекта на наредба се осигурява въвеждането в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации.

Адрес за изпращане на становища и предложения: raleksiev@mh.government.bg


Дата на откриване: 4.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 3.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 октомври 2021 г. 17:27:49 ч.
pepa60

лични предпазни средства по точо каски

Не смятам, че строител, който извършва довършителни работи и работи вътре в помещенията, че трябва да носи каска. Давам пример с бояджия, паркетаджия, фаянсаджия, монтажник гипсокартон. Тези хора са по прооцеса на довършителните работи, сградата е минимум с акт 14.

25 октомври 2021 г. 14:09:27 ч.
psnedev

Документиране на консултациите

Би било добре към ал.2 на чл. 17 да се допълни, че проведените консултации трябва да бъдат документирани.

 

03 ноември 2021 г. 13:58:51 ч.
enherma

модел

ако е удобно, бих искал да видя манекен-строител, облечен, обут и защитен по текстовете на тази наредба.