Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 5.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 ноември 2021 г. 19:12:27 ч.
ВЗ

Чл. 13 (4), т. 7 ЗДДС

Считам, че отмененият текст на чл. 13, ал. 4, т. 7 от ЗДДС следва да бъде възстановен, тъй като отмяната му внася объркване в третирането на вътреобщностните дистанционни продажби на стоки и противоречи на текстовете на ДДС Директивата. Освен това огледалната разпоредба на чл. 7, ал. 5, т. 7 не е отменена, което поражда неяснота относно отчитането на вътреобщностните дистанционни продажби – дали следва да се отчете единствено дистанционната продажба, облагаема в страната (когато лицето е избрало да се регистрира по общия ред на ЗДДС вместо да се регистрира по режим в Съюза) или следва да се отчете вътреобщностно придобиване на стоката, последвано от доставка на стоката до данъчно незадължения получател, облагаема в страната. Съответните текстове на ДДС Директивата, касаещи въвеждането на изключение за дистанционните продажби от обхвата на вътреобщностното придобиване на собствени стоки, не са изменени, нито пък разпоредбите относно OSS режима за вътреобщностните дистанционни продажби изискват промяна на досегашното отчитане на дистанционните продажби по общите правила, когато лицето не е избрало да се възползва от доброволния режим в Съюза. Следователно, предлагам отмененият текст на чл. 13, ал. 4, т. 7 от ЗДДС да бъде възстановен в предходната си редакция, така че дистанционните продажби на стоки да продължат да са изключени от обхвата на ВОП на стоки.