Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 5.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 октомври 2021 г. 11:04:10 ч.
noma

Становище от НОМА

Поради разминавания между българското, съюзното и националното законодателството на останалите страни-членки, са налице определени пречки за осъществяване на свободна търговия с акцизни стоки в рамките на ЕС. Причината според НОМА е липсата на синхронизирани процедури за освобождаване на стоки, които имат статут на акцизни в някои държави-членки на Съюза, а от друга страна нямат такъв статут на територията на Р България. Например в Германия редица стоки (HS 21069092, 29091100, 32030010, 32041200, 32041300, 32041900, 34011900, 38140090, 38220000, 38249097, 39122011, 39140000) имат статут на акцизни и следва да бъдат изпратени с електронен административен документ (е-АД) или опростен електронен административен документ, докато в Р България тези стоки не са акцизни и няма процедура за приключване на задействаните документи за тяхното движение. По инициатива на изпращачите част от тези стоки пътуват с опростен придружителен документ, а друга с е-АД, което значително затруднява икономическите оператори у нас за тяхната обработка пред митница.

Предвид горното, моля да вземете под внимание ограниченията, с които се сблъсква свободната търговия в рамките на ЕС и да бъдат законодателно създадени процедури в рамките на настоящия Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, както и в правилника за неговото прилагане, за освобождаване на акцизни стоки от други страни членки, които не са предмет на акцизното законодателство в Р България.

доц. д-р Момчил Антов

Председател на УС

Национална организация на митническите агенти (НОМА)

29 октомври 2021 г. 13:21:52 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/29293/

02 ноември 2021 г. 15:38:10 ч.
BIA_bg

Становище на АПБНБ

Становището на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/29308/